Nyheter

2023

I slutet av april hade vi den tredje nätverksträffen för fokusområdet elevcentrerad och differentierad undervisning. Frågor som vi ville undersöka under denna träff var:

  • Hur planerar jag undervisningen utifrån elevernas behov?
  • Hur kopplar jag undervisningen till elevernas vardag?
  • Hur sätter jag lärandemål?

(mer…)

Att ha elevernas fokus som utgångspunkt är själva kärnan i en elevcentrerad undervisning. Därför ägnade vi nätverksträff 2 2023 åt just elevernas fokus. Frågan som vi ställde oss efter denna nätverksträff var:

  • Hur förändrar vi undervisningen utifrån vad vi nu vet eller har påmint oss om är våra elevers fokus?
  • Vilken medveten förändring vill vi göra och pröva?

(mer…)

Förra året beviljades Vuxenutbildning Söderort SIS-medel av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att i ett projekt arbeta med att tillgängliggöra utbildningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Projektets idé bestod i att skolan med stöd av Studieteamet skulle ta fram en nulägesanalys och utvecklingsplan för arbetet framåt. (mer…)