Fem viktiga begrepp

Fem viktiga begrepp

I arbetet med att tillgängliggöra lärmiljöer finns det många faktorer att ta hänsyn till. Som lärare gör du säkert redan väldigt mycket som är viktigt, både för elevgruppen och den enskilde individen. Här lyfter vi fem begrepp som kan användas som fokusområden i arbetslaget eller användas som tema i kollegialt lärande.

Delaktighet: En elevs delaktighet i skolans alla sammanhang utgörs av samspelet mellan de individuella förutsättningarna och lärmiljön. Alla elever ska ha samma möjligheter till delaktighet i sin lärmiljö.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015, Delaktighet- ett arbetssätt i skolan

Elevhälsa: Elevhälsa är hela skolans angelägenhet. För att uppnå välbefinnande och måluppfyllelse hos alla elever krävs allas kompetenser, både den som finns inom den elevhälsan, men också den som finns hos den pedagogiska personalen på skolan. Elevhälsa som tillstånd skapas och upprätthålls tillsammans i det dagliga pedagogiska arbetet, där också elevens röst är viktig.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018, Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

Förebyggande arbete: Förebyggande arbete handlar om att i ett tidigt skede identifiera riskfaktorer och hinder som kan leda till att en individ eller en grupp elever utvecklar ohälsa eller risk för misslyckande i lärandet samt arbeta för att undanröja dessa. Målet med förebyggande åtgärder är att reducera riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer. Det förebyggande arbetet utgår från kunskapen om vad som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildningens mål.

Hälsofrämjande arbete: Hälsofrämjande arbete innebär att stärka eller att bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande arbete innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella hälsovinster. Det hälsofrämjande arbetet utgår från ett salutogent förhållningssätt i syfte att främja alla elevernas hälsa, lärande och utveckling.

Socialstyrelsen och Skolverket, 2016, Vägledning för elevhälsan

Kollegialt lärande: En sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat och systematiskt samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete.

Skolverket, 2013, Forskning för klassrummet

Med begreppen i fokus kan arbetslag diskutera:

  • Hur beskriver vi vårt läge idag?
  • Vad skulle vi vilja uppnå?
  • Vad behövs för att komma till det önskade läget?