Nyheter

2023

Eleverna har olika utgångslägen och det är en tillgång!

Årets tredje och sista lärandeforum för studieväg 2 ägde rum en kylig novemberdag i Årsta folkets hus. Karolina Holm, rektor för Hermods Kista inledde dagen och talade om utmaningen i att alla inte kan befinna sig på samma nivå samtidigt i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vincent Frechin från ABF berättade därefter hur man kan jobba med teman för sfi 2B. Att använda texter med samma innehåll men med olika svårighetsgrad och att med quizlet stimulera elevernas samarbete och ordinlärning har fungerat bra.

(mer…)

I sin doktorsavhandling vill Helén Egerhag bidra med kunskap om läsförmåga på svenska som andraspråk med särskilt fokus på ordavkodning, ordförråd och läsförståelse. Resultaten visar att många elever som läser på svenska som ett andraspråk presterar sämre än elever som läser på svenska som förstaspråk inom dessa områden men att riktade insatser kan göra skillnad.

Avhandlingen handlar om hur elever på yrkesutbildningar i komvux  påverkas av sin utbildning utöver själva yrkesidentiteten. Resultaten visar att deltagande i yrkesutbildning som vuxen erbjuder något mer utöver lärandet av en yrkesidentitet. Eleverna stärks som vuxna, lärande individer och som aktiva samhällsmedborgare.

Tobias Karlsson disputerade vid Linköpings universitet i oktober 2023.

Länk till avhandlingen

24

nov

Elever på studieväg 1 inom sfi har mycket kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet och kan oftast inte läsa eller skriva på sitt modersmål. Vilka kompetenser är extra viktiga att lärarna har och på vilket sätt kan kartläggning och individanpassning hjälpa eleven att lyckas?

Vid nätverksträffen 20 oktober 2023 som handlade om elevcentrerad och differentierad undervisning – flerspråkighet som resurs föreläste fil. dr. Åsa Wedin om vilka kunskaper lärare som undervisar i tidig språkutveckling bör ha. För att få veta mer har vi ställt några kompletterande frågor till Åsa. Vi har även pratat med Elisabeth Mörnerud, rektor för sfi på Hyllie Park folkhögskola i Malmö, som har lång erfarenhet av litteracitetsutveckling och undervisning på studieväg 1 inom sfi.

(mer…)