Metodutveckling

I staden pågår utöver projekt även annat utvecklingsarbete inom undervisning, på uppdrag av exempelvis stadsdelarna.

Språksatsning i förskolan

Här presenterar vi stadens arbete med språkutveckling för medarbetare i förskolan. Det är Vuxenutbildning Järva och Vuxenutbildning Söderort som ansvarar för språksatsningen i förskolan. Skolorna genomför satsningarna på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna i Järva respektive Skärholmen. Arbetet är inne på sitt tredje år och utvecklas hela tiden.

Varför gör vi en språksatsning i förskolan?

Syftet för förskolesatsningen är att stärka deltagarnas svenska, både i deras professionella språk på arbetsplatsen med kollegor och chefer men framförallt ska det leda till att förbättra barnens svenska. Deltagarna ska bli medvetna om hur de pratar med barnen för att sedan kunna stärka barnen i deras språkutveckling.

Lärare på Vuxenutbildning Järva berättar

Stärka barnens språk genom lek

Vi har arbetat utifrån boken ”Retoriklek i förskolan” där deltagarna fått läsa om hur man kan tänka kring barns språk och språkutveckling och på vilka sätt man kan jobba med barnen för att stärka deras språk. De har tex fått välja en lek från boken och sen genomföra den på förskolan i en barngrupp.  De har sen fått berätta och redovisa hur de genomfört leken, hur det gått, vilka förmågor barnen fått träna på och hur de sett barnens språkutveckling i leken. Det har bidragit till ett större medvetande kring varför de gör vissa lekar och hur de genomför instruktioner och samtal med barnen i leken. De har också fått syn på barnens utveckling.

Du kan läsa mer om boken på Natur och kulturs hemsida.

Retoriklek i förskolan – bok från Natur och kultur

Uttal och högläsning

Vi har jobbat med uttalsövningar och högläsning. Deltagarna har fått spela in sig själva när de läser högt och vi har pratat om både prosodi och uttal av vokalljuden, assimilationer, reduktioner osv. De har fått ta med olika böcker från förskolan och träna på att läsa högt för varandra och för läraren.

Vi har också jobbat med deltagarnas skrivande. De har fått skriva sammanfattningar av pedagogiska texter men också skriva autentiska texter. Under detta arbete går vi igenom grammatiska regler och hur vi använder de i skrivandet. Vi utgår så mycket vi kan från autentiska texter från arbetsplatsen som exempelvis dokumentation och lärloggar. De har också fått skriva sammanfattningar om läroplanen för förskolan och pedagogiska texter.

Vi vill utöka deltagarnas ordförråd när det gäller deras yrkessvenska. Där har vi bl. a använt boken ”Yrkessvenska i barnomsorgen”. Deltagarna fick jobba med nya ord, förklara dem och hitta synonymer. I vilka sammanhang använder du ordet? Kan du sätta ordet i en mening? Vi jobbar både muntlig och i skrift.

Läs mer om boken på Natur och kulturs hemsida.

Yrkessvenska i barnomsorgen – Natur och kultur

Differentierad undervisning i grupperna

Våra deltagare har lite olika nivåer i svenska språket och vi anpassar  differentierad undervisning

Vi har två grupper med 10-13 elever i varje. Vi träffas en gång i veckan under två timmar på eftermiddagen under två terminer. Några av deltagarna går sitt andra år. Vid uppstarten gjorde vi en kartläggning av deltagarnas förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt för att se vilken nivå på språket de har och för att kunna planera kursens upplägg.

Studiebesök gav bättre koll

Vi har gjort ett studiebesök hos två av våra barnskötare. Det var intressant och vi fick se deltagarna i deras arbetsmiljö. Vi fick också träffa barnen de jobbar med och vilka behov de har när det gäller språkutveckling. Vi fick bekräftelse på deltagarnas behov och idéer på hur vi kan arbeta på lektionerna. Vi fick en större inblick i deras arbetssituation och hur de genomför lekar och övningar med barnen. Vi fick se hur de interagerar med barnen och hur de pratar med barnen. Vi såg en stor professionalitet men också vissa områden som behövde utvecklas och som vi kunde ta med oss i planeringen framåt.

Jessica & Julia

Förskolesatsningen i Söderort

Den språkutvecklande kursen för barnskötare och förskolelärare syftar till att stärka yrkesspråket relaterat till vardagen med barnen på förskolorna. Kursinnehållet är tematiskt upplagt utifrån relevanta fokusområden som tagits fram i samråd med förskolecheferna. I Skärholmen jobbar man med basmiljöer (läsmiljö, ateljé, fantasi, bygg och konstruktion samt dans, musik och sång). Dessa basmiljöer har lärarna plockat upp i sin planering av kursinnehållet och tillsammans med deltagarna har de byggt upp en gemensam kunskap inom varje tema där nya ord och begrepp tydliggörs och bearbetas.

Utbildningstillfällena fokuseras till att vara så verksamhetsnära som möjligt. Pedagogerna får tillfälle att öva på att skriva lärloggar till vårdnadshavare, arbeta utifrån Läslyftet med att fördjupa forskningsrelaterade kunskaper genom att pröva nya arbetssätt i praktiken samt planera, genomföra och återberätta en vald aktivitet med barnen. Denna termin har fokus legat på berättande och pedagogerna har bl.a. arbetat med sagor.

Språksatsning i äldreomsorgen

2021 fick Vuxenutbildning Stockholm i uppdrag av äldreförvaltningen att planera och genomföra en språksatsning för medarbetare inom äldreomsorgen i staden. Målsättningen är att språksatsningen ska bidra till en ökad medvetenhet om språkutveckling och lärande hos både medarbetare och chefer men också att väcka nyfikenhet och lust att studera vidare och kompetensutveckla sig både inom yrke och språk.

I februari 2023 startade vi omgång nummer 5 av språksatsningen. 5 stadsdelar deltar med totalt drygt 120 deltagare deltar. Deltagarna är oftast undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänst, och på särskilda boenden.

Språksatsningen ska bidra till att stärka medarbetares språkanvändning i sin yrkesroll. Satsningen jobbar med att utveckla metoder och arbetssätt för att på mest effektiva sätt jobba med yrkesspråket så verksamhetsnära som möjligt. Satsningen inleddes 2021 och satsningen genomför nu femte omgången hos olika utförare i stadens äldreomsorg. Utvecklingsarbetet är dock ständigt pågående och genomförande kommer därför att se lite olika ut på olika verksamheter utifrån behov men grunden, att stärka medarbetarnas medvetenhet om språkutveckling och deras egna språkkunskaper, är gemensam.

Innehåll

Språksatsningen bygger på en nära dialog mellan chefer, medarbetare och lärare. Det är verksamhetens behov som styr innehållet i undervisningen. Det innebär att kursen inleds med en inventering och kartläggning av vilka behov som finns utifrån flera perspektiv. Innehållet utgår från språkanvändningen i vanligt förekommande arbetsuppgifter inom äldreomsorgen så som att skriva genomförandeplaner, ha samtal med anhöriga, skriva rapporter eller  samtala med de äldre.

Varje grupp träffar en sfi-lärare en gång i veckan under 15 veckor. Varje träff är 3 timmar och sker på plats på deltagarnas egna arbetsplatser så långt det är möjligt.

Ett annat av språksatsningens syften är att stärka chefernas kunskaper om språkutveckling och språkstöttande arbetssätt och därigenom utveckla arbetsplatsens förmåga att vara språkutvecklande. Därför kommer cheferna till deltagarna tillsammans med lärare och medarbetare diskutera språket på jobbet, vad som är stöttande arbetssätt och hur det kan genomföras i praktiken.

Digital undervisning

Delar av undervisningen sker med hjälp av digitala lärverktyg. Syftet är att stärka deltagarnas digitala kompetens i sin arbetssituation och i sitt lärande. Det kan till exempel handla om att lära sig hantera sin e-post på jobbet eller att kunna repetera och öva språket. Det finns möjlighet att låna iPads till deltagarna för att de ska kunna arbeta också i våra digitala undervisningskanaler under kursen.

Språkombud

I de verksamheter där språkombud redan arbetar vill vi utveckla samarbetet med dem och knyta utbildningen till det arbete som de redan gör på arbetsplatsen. Om språkombud inte finns i verksamheten idag diskuterar vi tillsammans hur en sådan funktion jobbar och vilka syften den fyller.

Mer information om Språksatsningen kan du få från Lena Forsgren, Vuxenutbildning Stockholm lena.forsgren@edu.stockholm.se