Vems ansvar är tillgängliga lärmiljöer?

Skolan ansvarar för tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att alla elever ska ha möjlighet att ta del av hela lärmiljön. Skolan ansvarar för att undervisningen är anpassad efter elevers skiftande behov och förutsättningar.

Rektorerna på skolorna har det övergripande ansvaret för att alla elever når så långt de kan utifrån sina förutsättningar. Ansvaret innebär också att se till att lärarna har kunskap och möjlighet att skapa en tillgänglig lärmiljö och vid behov ge stöd i form av extra anpassningar. Huvudansvaret för planering och genomförande av stödinsatser ligger främst hos läraren. Specialpedagogen stödjer lärarna och medverkar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer inom verksamheten.

Ansvarsbeskrivning

Ansvarsbeskrivningen beskriver huvudmannens förhållningssätt och informerar om vem som gör vad inom området. Riktlinjerna omfattar verksamhet både i upphandlad och egen regi inom vuxenutbildningen. Läs mer om vad arbetet innebär på stadens sida för leverantörer.

Leverantör – tillgängliga lärmiljöer