Nyheter

2023

Det kollegiala lärandet på Vuxenutbildning Söderort sker i form av auskultationer. Vi ger och får värdefull feedback efter våra lektionsobservationer. Det kan gälla både lektionsupplägg, fördelningen av talutrymmet, samt hur läraren individualiserar och differentierar sin undervisning. Said berättar mer

Said i en undervisningssituation.

Möten som plats för kollegialt lärande

(mer…)

Den 5 oktober 2023 bjöd NC, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, in de som arbetar inom sfi till en dialogkonferens i Stockholm. Under en heldag varvades föreläsningar med workshoppar och tillfälle till dialog med kollegor från olika delar av Sverige. Två lärare som arbetar med elever på kurs 1A deltog i konferensen och berättar följande om vad de tog med sig därifrån tillbaka till jobbet.

(mer…)

Eleverna har olika utgångslägen och det är en tillgång!

Årets tredje och sista lärandeforum för studieväg 2 ägde rum en kylig novemberdag i Årsta folkets hus. Karolina Holm, rektor för Hermods Kista inledde dagen och talade om utmaningen i att alla inte kan befinna sig på samma nivå samtidigt i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vincent Frechin från ABF berättade därefter hur man kan jobba med teman för sfi 2B. Att använda texter med samma innehåll men med olika svårighetsgrad och att med quizlet stimulera elevernas samarbete och ordinlärning har fungerat bra.

(mer…)

I sin doktorsavhandling vill Helén Egerhag bidra med kunskap om läsförmåga på svenska som andraspråk med särskilt fokus på ordavkodning, ordförråd och läsförståelse. Resultaten visar att många elever som läser på svenska som ett andraspråk presterar sämre än elever som läser på svenska som förstaspråk inom dessa områden men att riktade insatser kan göra skillnad.