Nyheter

6

apr

Vuxenutbildning Söderort berättar om satsning inom läs- och skrivutveckling

Förra året beviljades Vuxenutbildning Söderort SIS-medel av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att i ett projekt arbeta med att tillgängliggöra utbildningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Projektets idé bestod i att skolan med stöd av Studieteamet skulle ta fram en nulägesanalys och utvecklingsplan för arbetet framåt.

Inför projektet beskrev rektor Sara Widell bland annat:

Eftersom våra elever har svenska som andraspråk finns det  flera faktorer som påverkar deras läs- och skrivutveckling. Bland annat spelar elevernas tidigare skolbakgrund in, men även modersmålets likheter och skillnader jämfört med svenska, samt vilka läs- och skrivvanor de har och vilka olika texttyper de stöter på i vardagen. För att kunna möta de olika behoven hos våra elever på bästa sätt så behöver vi stärka skolans samlade kompetens gällande anpassade arbetssätt gällande läs- och skrivsvårigheter.

Vuxpedagog Stockholm har nu varit i kontakt med två av lärarna på skolan för att fråga om projektet och höra hur det påverkat det kollegiala lärandet.

Agnes och Said i sitt klassrum.

Hej Agnes och Said!

Vad har projektet gjort för avtryck hos er som arbetar på Vuxenutbildning Söderort?

 Vi gillade arbetssättet att metodiskt nå fram till vad vi vill åstadkomma. Till exempel, med hjälp av post-it-lappar kunde vi göra en gemensam kartläggning på vad vi redan gör och vad vi behöver göra mer. Vi fick också hjälp med att strukturera vårt arbete och planera hur vi ska gå vidare. Att ha fokus på elever med läs-och skrivsvårigheter ledde oss fram till reflektioner kring hur vi kan skapa ännu mer tillgängliga lärmiljöer.

Vad tycker ni om att all personal deltog i projektet?

 Det var en bra idé att all personal, såväl lärare som rektor, studievägledare och administratörer, deltog i projektet. All personal på skolan är på ett eller annat sätt involverade i elevernas språkutveckling och kommer i kontakt med dem. Att planera en förändring för hela verksamheten kräver att alla är med. 

Har ni tips till andra skolor som funderar på att starta ett liknande projekt?

 Det är bra att alla skolor är med i ett sådant projekt någon gång för det hjälpte oss att sortera och strukturera vårt arbete och att veta vilka åtgärder som ger större effekt men inte kostar så mycket (t.ex. auskultationer hos kollegor). Vi märkte att vi redan gör en del bra saker och att vi kan lära mycket av varandra.

Agnieszka Plominska – sfi lärare, jobbar med stv. 1 kurs C

Said Sadeghi Benab – sfi lärare, förstelärare, arbetar med stv.1 kurs A och B

 

Vuxenutbildning Söderort delar med sig av tips som engagerar och tillgängliggör undervisningen

I projektet har Vuxenutbildning Söderort samlat goda tips och idéer, att sprida i kollegiet. Här delar skolan med sig av tips på material och upplägg som kan tillgängliggöra undervisningen.

Använda modersmålet

Skapa smågrupper utifrån elevernas modersmål. Eleverna hjälper varandra att förstå olika begrepp på svenska.

Arbeta parvis

Elever skriver en text parvis. Genomgång sker sedan i en helklass då läraren läser upp sina texterna  och eleverna ger varandra feedback.

Dictogloss

Ett språkutvecklande arbetssätt genom smågruppsdiskussioner. Läraren läser upp en text och eleverna lyssnar bara. Läraren läser sedan upp samma text igen och eleverna antecknar den här gången. Sedan får de sitta i grupper och rekonstruera texten utifrån sina anteckningar och sträva efter att få texten så korrekt som möjligt genom förhandlingar och diskussioner med varandra. När alla grupper skrivit varsin gemensam text analyseras texterna tillsammans på storskärm.

EPA-modellen

För att göra alla i klassrummet delaktiga (fundera på och diskutera en fråga först enskilt, därefter i par och slutligen alla).

Förförståelse

Berätta först om innehållet i texten. Sedan läser eleverna tyst för sig själva innan den gemensamma läsningen och lektionen tar vid.

Lättläst

Använd gärna lättläst litteratur. Välj ut till exempel 20 ord som eleverna ska lära sig. De 20 orden återkommer i ett test men då i andra kontexter än dem som användes i den valda boken.

Springdiktamen

En samarbetsövning där språklig förhandling eleverna emellan står i centrum. Sätt upp en diktamenstext på olika platser i klassrummet/korridoren. Eleverna jobbar i par där den ena ”springer” bort till texten och läser och memorerar ett ord/ en mening/ flera meningar och så fort som möjligt återvänder till sin klasskamrat som skriver ned vad hen säger. Eleverna läser och skriver varannan gång. Springdiktamen är som en tävling och när det första paret tycker att de fått ihop en bra text som överensstämmer okej med diktamenstexten avslutas övningen och paret läser upp sin text för övriga.

Visuellt stöd

Använd olika färger för att markera stavningsfel, fel i ordföljd och tempus. Det blir tydligt för eleverna vad de behöver rätta till.

Vägledning

I vägledning använder vägledaren visuellt material, som yrkeskort och yrkesfilmer. Vägledaren frågar först eleverna vilka yrken de känner till och använder sedan PowerPoint med talande bilder och förklarande bilder. Teater, kroppsspråk. Hänvisar till var de kan läsa mer info om de vill. Mallar och manualer – inte så mycket text. Utgår från elevens dåtid, nutid och framtid – eleverna får skapa en egen bild.

 

 

 

 

 

 

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se