En undersköterska håller upp ett par provrör framför sig.

YFI – Integrerad språk- och yrkesutbildning för invandrare

YFI – Integrerad språk- och yrkesutbildning för invandrare

Integrerad yrkes- och sfi-utbildning för deltagare som inte varit behöriga att söka en ordinarie yrkesutbildning inom komvux, inom tre yrkesspår.

Vad är YFI?

YFI är ett projekt som drivits av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad och delfinansierades av Europeiska socialfonden (ESF). Inom YFI genomfördes integrerade yrkes- och sfi-utbildningar för deltagare som inte avslutat sfi och därmed inte varit behöriga att söka en ordinarie yrkesutbildning inom komvux. Utbildningarna bedrevs inom tre yrkesspår: bygg, kock och undersköterska. Projektet syftade till att både nå direkta utbildnings- och arbetsmarknadsresultat för målgruppen, och att nå långsiktiga resultat i termer av metod- och modellutveckling för denna typ av utbildning.

I YFI:s utbildningar är det yrkesutbildning och arbete som utgjort den röda tråden och den bärande idén har varit att kunskapsstoffet och de autentiska inlärningssituationer som yrkesutbildningen erbjuder ger den verklighetsnära kontext som motiverar och stödjer elevernas språkinlärning. Språk- och yrkeslärare har haft nära samarbete, och i samverkan med medarbetare från Nationellt centrum för andraspråk vid Stockholms universitet, prövat och utvecklat olika arbetssätt för att integrera språkundervisningen med yrkesämnena i utbildningarna.

Projektet genomfördes från 2015-09-01 till 2020-12-31. YFI skulle ha avslutats under hösten 2018, men förlängdes i samsyn med Svenska ESF-rådet. Förlängningen skedde för att möjliggöra för fler deltagare att ta del av projektets insatser, och för att ge mer tid till den metodutveckling som skett inom projektet. Totalt gick 130 elever igenom samtliga yrkesutbildningar med godkända betyg och 90 procent av dessa fick arbete direkt efter avslutad utbildning.

En snabb väg med tydliga mål – så här gick det till

1. Inriktningar

2. Introduktionsutbildning med mycket svenska

Eleven började i en introduktionsutbildning. Den var på 4 – 7 veckor och eleven studerade tillsammans med andra elever som ville jobba i samma yrke. Det var mycket sfi och svenska anpassat för det yrke eleven hade valt. Sfi-läraren och yrkesläraren jobbade tillsammans för att eleverna skulle lära sig så mycket svenska som möjligt. Eleven fick också prova på yrkeslektioner på gymnasiet och ha korta praktikperioder. När eleven blivit godkänd på introduktionsutbildningen fick hen börja sin yrkesutbildning. Sfi-prov kunde göras under yrkesutbildningen.

3. Yrkesutbildning på gymnasium

Studierna till yrke skedde på ett yrkesgymnasium. Där arbetade sfi-läraren och yrkesläraren tillsammans för att eleven skulle lära sig ännu mer svenska samtidigt som hen studerade till sitt yrke. Eleven hade mycket praktik (det heter APL på gymnasiet).

När utbildningen var slut och om eleven var godkänd utdelades gymnasiebetyg.

Eleven kunde söka studiemedel (CSN) för hela utbildningstiden.

Såhär presenterades yrkesområdena:

Byggyrken

YFI-byggyrken är en utbildning för dig som vill jobba i byggbranchen. Du lär dig svenska samtidigt som du lär dig yrket.

Du kan välja mellan olika  yrkesutgångar.

  • Betongarbetare
  • Anläggningsarbetare
  • Golvläggare
  • Plattsättare
  • Murare
  • Målare

Du studerar på heltid minst 30 timmar i veckan under 1,5 år. I utbildningen ingår praktik på olika byggföretag. Utbildningen sker på Stockholms Byggtekniska gymnasium i Kista.

Kock

YFI-kock är en utbildning för dig som tycker om att laga mat och vill arbeta som kock. Möjligheterna att få jobb i restaurangbranschen är mycket goda när du har en riktig kockutbildning.

Du studerar på heltid minst 30 timmar i veckan under 1,5 år år. I utbildningen ingår praktik på olika restauranger. Utbildningen sker på Stockholms Hotell- och restaurangskola vid Globen. Du lär dig svenska samtidigt som du lär dig yrket.

Undersköterska

YFI-undersköterska är en utbildning för dig som vill jobba som undersköterska inom äldreomsorgen. Du lär dig svenska samtidigt som du lär dig yrket.

Du studerar på heltid minst 30 timmar i veckan under två år. I utbildningen ingår praktik i äldreomsorgen. Våra lokaler finns på Åsö vuxengymnasium på Blekingegatan 55.

Webbplatser om YFI-projektet

YFI-projektet, Europeiska socialfondens webbplats

YFI-projekts resultat, Svenska ESF-rådets webbplats

YFI-projektet, Nordens välfärds webbplats

YFI-projektet i media

Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet. Publicerad 18 maj 2016

Ylva Johansson besökte yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare

Den 12 maj 2016 besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Åsö vuxengymnasium och projektet YFI som står för Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare. I projektet arbetar en yrkeslärare och en andraspråkslärare tillsammans i klassrummet från första dagen på utbildningen. Se webbfilm från studiebesöket.

– Personer lär sig svenska mycket snabbare när man gör det ihop med en yrkesutbildning och det innebär att man snabbare kommer att komma ut i jobb. Jag hoppas att de hittills goda resultaten från detta projekt ska göra att det här sprider sig och kan bli vanligare arbetssätt, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 

Artikel från Skolverket. Senast uppdaterad 19 maj 2021. Text: Pia Runfors

Snabbt i arbete genom YFI- Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning

Yrkesutbildning och svenskundervisning integrerade i ett paket är en kombination som har visat sig vara framgångsrik. Hela 92 procent av eleverna som har gått YFI har fått jobb efter utbildningen.

Nyanlända vuxna med kort utbildning har ofta en lång väg att gå för att få in en fot på arbetsmarknaden. För att göra den vägen kortare startade YFI, en gymnasial yrkesutbildning med integrerad språkundervisning för invandrare. Utbildningen är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen och yrkesgymnasier i Stockholms stad. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.

Lära sig ett yrke och svenska samtidigt

Målgruppen är sfi-studerande på studieväg 2 och YFI har tre inriktningar – bygg, restaurang och äldreomsorg.
Hela grundtanken är att integrera yrkes- och språkutbildningen så att eleverna lär sig ett yrke samtidigt som de lär sig svenska. Lite som att slå två flugor i en smäll. Snabbt och effektivt.

– Att jobba tillsammans med andra i en verklig situation är ett naturligt tillfälle att lära sig språket. Därför jobbar våra yrkes- och språklärare mycket nära varandra. De planerar undervisningen tillsammans och språkläraren är också nästan alltid med under yrkeslektionerna, säger Björn Hjukström, biträdande projektledare och utvecklingsstrateg för YFI.

Om eleverna i byggutbildningen till exempel ska bygga en gjutform är språkläraren med i verkstan och stöttar eleverna i deras kommunikation och språkutveckling. Under arbetets gång berättar eleverna vad de gör och varför, och de dokumenterar också arbetet i skrift och med foto – varje dag, även under praktiken.

Ett ständigt pågående utvecklingssamtal

Språkläraren fångar upp nya facktermer och uttryck som eleverna behöver fördjupa sig i för att de ska förstå hela arbetsprocessen. En uppgift för andraspråksläraren är också att stötta yrkeslärarna i att konkretisera vissa begrepp som eleverna har svårt att förstå. Det pågår en ständig dialog mellan lärarna och eleverna som kan liknas vid ett ständigt pågående utvecklingssamtal. Eleverna har hela tiden en klar bild av var de befinner sig i sin inlärning.

– Vi utgår inte enbart från en kursplan, utan allt är individanpassat. Vi tar hänsyn till vilka kunskaper och erfarenheter var och en hade med sig från start, och vad de behöver för att klara utbildningen. Bedömningssättet anpassas efter elevernas språknivå så att inte språket hindrar dem från att visa vad de kan.

Lärarna använder inte heller några färdiga läromedel utan visar istället fysiskt, och skriver upp nya ord på en whiteboardtavla. Eleverna fotograferar tavlan och använder sedan orden när de redovisar dagens arbete.

Motiverade elever och hög närvaro

Slutmålet är att eleverna ska få jobb. Formell yrkeskompetens tillsammans med goda språkkunskaper har visat sig vara ett vinnande koncept. Hela 92 procent av de elever som har gått YFI har fått jobb efteråt. Det gör att studierna upplevs som meningsfulla med tydliga mål.

Våra elever är mycket motiverade och har hög närvaro. Många berättar också om hur de har vuxit under utbildningen och är glada över hur snabbt de kommit i arbete.

Ett viktigt mål med YFI är att skapa en modell för hur man kan arbeta för att integrera språk- och yrkesutbildning som sedan kan spridas och fortsätta att utvecklas.

– Utbildningen har inte bara bidragit till att nyanlända snabbare har kommit i arbete. Företag i branscher med kompetensbrist har också fått hjälp att rekrytera nya och duktiga medarbetare. Receptet för att nå dit är samarbete. Nära samarbete. Mellan yrkes- och språklärare, men också med företag i de branscher man riktar sig mot och mellan vuxenutbildningen, sfi och yrkesgymnasier.

Lisetten, tema Ingångar och utgångar – nyanlända i skolan

Lisetten #4 2018 (pdf, 252 kB, nytt fönster)

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (SVARIKS) bildades 1989 och har tre lokalföreningar. Förbundets medlemstidning Lisetten är ett språkrör för forskning och pedagogik och ger en inblick i det dagliga arbetet med modersmålet, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Tidningen utkommer med 4 nummer per år.

Tidningen Lisetten, Svariks webbplats

YFI – SFI och yrkesutbildning i samma paket

På jobbet #4 2017 (pdf, 1,7 MB, nytt fönster, ej tillgänglighetsanpassad)