Nyheter

15

dec

Motivation eller investering – vad spelar roll för lärandet?

Identity, Investment, and Storybooks Sweden for a Multilingual Future – föreläsning av Dr Bonny Norton

Dr. Bonny Norton är professor och Distinguished University Scholar in the Department och Language and Literarcy Education vidUniversity of British Columbia, Canada. Hon har i sin forskning framför allt fokus på identitet och andraspråksinlärning, digitalt historieberättande och öppna digitala lärresurser.

”Every time language learners speak, they are not only exchanging information /…/, they are organizing and reorganizing a sense om who they are and how they relate to the social world. They are, in other words, engaged in identity construction and negotiation.” (Norton)

Bonny Norton föreläser utifrån begreppen makt, identitet och investering och hur dessa hör samman med andraspråksutveckling. Enligt Norton är identitet inte något som är fix och färdigt utan som något som är i ständig förändring. Denna förändring sker i samband med möten och i olika kontexter. Hon menar att detta identitetsskapande sker samtidigt som språkutvecklingen.

Språket är centralt för människans uppfattning om vem hon är. Hennes identitet växer fram genom hur andra kommunicerar med eller om henne. Den utvecklas ytterligare genom hur hon å sin sida kommunicerar med och om andra. Vad innebär det för lärarens val av språkliga aktiviteter i undervisningen? Vilka aktiviteter bör en lärare fylla sina lektioner med för att främja identitetsutvecklingen?

Skillnaden mellan motivation och investering – vad innebär det för lärarens val av aktiviteter?

Norton lyfter särskilt begreppet investering och skillnaden mellan motivation och investering.  Hon beskriver motivation som ett karaktärsdrag, något man har eller inte har och något som är starkt förknippat med individen och som eleven själv råder över. Investering däremot beskriver hon i stället som något som är föränderligt över tid och rum och något som skapas i ett sammanhang. Investeringen är alltså inte konstant. Norton menar att en elevs engagemang att lära inte bara beror på eleven själv och om hen har motivation eller inte. Hon säger att det snarare är andra faktorer som skapar elevens vilja till investering i lärandet. Sådana faktorer kan till exempel vara möjligheter att använda och lära målspråket och vilken koppling man kan se mellan övning och identitet, både nuvarande och framtida. Vad innebär detta för undervisningen och lärarens val av språkliga aktiviteter?

Användande av en öppen digital lärresurs kan främja investering

Under den andra delen av föreläsningen gav Bonny Norton exempel på hur en öppen digital lärresurs som The African Storybook främjar elevers investering. I Sverige finns samma lärresurs på svenska under namnet Storybook Sweden

Vill du ta del av Storybook Sweden hittar du det på webbplatsen Berättelser för Sverige.

Vill du höra Bonny Norton tala om Identity, Investment and Multilingual Literacy finns det en inspelad föreläsning på YouTube. Klicka på länken för att lyssna. Observera att detta inte är  symposie-föreläsningen.

Länk till föreläsningen: Bonny Norton – ”Identity, Investment, and Multilingual Literacy (in a digital world)”

 

Reflektioner av Philippa Börjesson, verksamhetsstrateg, Vuxenutbildning Stockholm

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se