Nyheter

22

nov

Elevhälsoarbete i vuxenutbildningen

Den 27 oktober föreläste Petri Partanen, fil dr, leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, Att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet i vuxenutbildningen. Dagen riktade sig till alla rektorer och specialpedagoger efter det gångna årets utvecklingsarbete med fokus på Tillgängliga lärmiljöer. Även annan personal som varit övergripande involverade i utvecklingsarbetet på respektive skola deltog.

Partanen beskrev komplexiteten i elevhälsoarbetet. Målet är att kunna arbeta främjande och förebyggande i skolan men hur når vi dit? För att kunna lämna akuta och åtgärdande insatser, som han jämför med snöbollar i rullning, behöver det finnas ett gott samarbete som tar avstamp i nuläget. Under föreläsningen presenterade föreläsningen följande tre generella framgångsfaktorer.

Modellen består av tre delar. Överst på bilden presenterar Partanen elevhälsa som ett gemensamt uppdrag, det vill säga något hela skolan är involverad i. Nästa framgångsfaktor handlar om att utveckla analyskompetensen. Modellen ställer frågor som: Hur förstår vi elevers behov? Vad behöver vi ta reda på och hur ska vi göra det? Den tredje faktorn handlar om upplägg och samarbete. För att utveckla ett väl fungerande elevhälsoarbete är det viktigt med ett bra samarbete och en samsyn kring roller och rutiner.

Hjälp eleven att reflektera över sin lärandeprocess

Petri Partanen lyfte under sin föreläsning begreppet metakognitiv självreglering. Det handlar om att eleven är medveten om och kan reflektera kring sin lärandeprocess och kan planera, genomföra och utvärdera. Reflekterande frågor som läraren kan ställa är: “Vad gjorde du när det gick bra?” ”Vad använde du för strategi?”. Mer om detta finns i Partanens kunskapsöversikt, utgiven av Skolverket: Hälsa för lärande – lärande för hälsa från 2019 https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2019/halsa-for-larande—larande-for-halsa

I sin föreläsning för vuxenutbildningens rektorer och specialpedagoger nämnde Partanen även begreppet hälsolitteracitet vilket var ett nytt begrepp för många. Det handlar om att jag som elev är medveten om vad som är hälsofrämjande och fungerande för mig i studiesammanhang. Som exempel betonades vikten av återhämtning i pauser, fysiska aktiviteter, sömn m.m. En fråga som lärare med fördel kan lyfta i kartläggning och kontakt med elever: Vad kan du som elev göra för att må bra och lyckas med dina studier?

 

Text av: Karin Arnesén, Studieteamet

Bilder publicerade med tillstånd av Petri Partanen.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se