Vuxenutbildning Söderort delar med sig av tips som engagerar och tillgängliggör undervisningen

Vuxenutbildning Söderort ger goda tips och idéer, att sprida i kollegiet, bland annat material och upplägg som kan tillgängliggöra undervisningen.

Använd modersmålet

Skapa smågrupper utifrån elevernas modersmål. Eleverna hjälper varandra att förstå olika begrepp på svenska.

Arbeta parvis

Elever skriver en text parvis. Genomgång sker sedan i en helklass då läraren läser upp sina texterna  och eleverna ger varandra feedback.

Dictogloss

Ett språkutvecklande arbetssätt genom smågruppsdiskussioner. Läraren läser upp en text och eleverna lyssnar bara. Läraren läser sedan upp samma text igen och eleverna antecknar den här gången. Sedan får de sitta i grupper och rekonstruera texten utifrån sina anteckningar och sträva efter att få texten så korrekt som möjligt genom förhandlingar och diskussioner med varandra. När alla grupper skrivit varsin gemensam text analyseras texterna tillsammans på storskärm.

EPA-modellen

För att göra alla i klassrummet delaktiga (fundera på och diskutera en fråga först enskilt, därefter i par och slutligen alla).

Förförståelse

Berätta först om innehållet i texten. Sedan läser eleverna tyst för sig själva innan den gemensamma läsningen och lektionen tar vid.

Lättläst

Använd gärna lättläst litteratur. Välj ut till exempel 20 ord som eleverna ska lära sig. De 20 orden återkommer i ett test men då i andra kontexter än dem som användes i den valda boken.

Springdiktamen

En samarbetsövning där språklig förhandling eleverna emellan står i centrum. Sätt upp en diktamenstext på olika platser i klassrummet/korridoren. Eleverna jobbar i par där den ena ”springer” bort till texten och läser och memorerar ett ord/ en mening/ flera meningar och så fort som möjligt återvänder till sin klasskamrat som skriver ned vad hen säger. Eleverna läser och skriver varannan gång. Springdiktamen är som en tävling och när det första paret tycker att de fått ihop en bra text som överensstämmer okej med diktamenstexten avslutas övningen och paret läser upp sin text för övriga.

Visuellt stöd

Använd olika färger för att markera stavningsfel, fel i ordföljd och tempus. Det blir tydligt för eleverna vad de behöver rätta till.

Vägledning

I vägledning använder vägledaren visuellt material, som yrkeskort och yrkesfilmer. Vägledaren frågar först eleverna vilka yrken de känner till och använder sedan PowerPoint med talande bilder och förklarande bilder. Teater, kroppsspråk. Hänvisar till var de kan läsa mer info om de vill. Mallar och manualer – inte så mycket text. Utgår från elevens dåtid, nutid och framtid – eleverna får skapa en egen bild.

Läs mer

Nyhet om läs- och skrivsatsning hos Vuxenutbildning Söderort

Projektet Utvecklade arbetssätt och ökad måluppfyllelse…