Utvecklade arbetssätt och ökad måluppfyllelse för elever med läs- och skrivsvårigheter

På Vuxenutbildning Söderort möter man elever med olika typer av funktionsnedsättningar och detta projekt ska fokusera på målgruppen elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom man har sett att det är där behovet är som störst. Projektets idé består i att skolan med stöd av Studieteamet ska ta fram en nulägesanalys och utvecklingsplan för arbetet framåt.

Projektfakta

Tabell: Projektperiod, budget, finansiering, kontaktperson och webbplats
Projektnamn
Utvecklade arbetssätt och ökad måluppfyllelse för elever med  läs- och skrivsvårigheter
Projektperiod augusti 2022 – mars 2023
Budget 627 800 kr
Finansiering Egen finansiering 352 800
SPSM 275 000 kr
Kontaktperson Sara Widell sara.widell@edu.stockholm.se
Webbplats Stockholms stad (vuxenutbildningsoderort.stockholm)

Syfte och mål med projektet

Genom samarbetet med Studieteamet får vi tillgång till tvärprofessionell kompetens som vi saknar på enheten. De har gedigen erfarenhet av specialpedagogiska frågor och framförallt utvecklingsarbete som leder till förändring vilket ger oss goda förutsättningar för att få en långsiktighet i resultaten från projektet. Alla skolans medarbetare kommer att vara delaktiga i projektet vilket stärker den samlade kompetensen och skapar goda förutsättningar för kollegialt lärande över tid.

Sara Widell, rektor på Vuxenutbildning Söderort.

I skolans verksamhet möter vi elever med olika typer av funktionsnedsättningar och i detta projekt vill vi fokusera på målgruppen elever med läs- och skrivsvårigheter då vi har sett att det är där behovet är som störst. Målgruppen består av elever i vår verksamhet med läs- och skrivsvårigheter. Vissa av eleverna är diagnosticerade med till exempel dyslexi, men långt ifrån alla. Eftersom våra elever har svenska som andraspråk finns det dessutom flera faktorer som påverkar deras läs- och skrivutveckling. Projektet handlar också om att utveckla undervisningen att bli tillgänglig för alla elever. I det arbetet ingår att ge varje lärare den kompetens och de verktyg som krävs för att förändra och utveckla sin undervisning. Måluppfyllelsen för elever med läs- och skrivsvårigheter är idag lägre än för elever utan läs- och skrivsvårigheter, det vill projektet ändra på.

Projektets längd är endast sex månader vilket gör att vi har valt att avgränsa målgruppen till en huvudsaklig funktionsnedsättning. Vår förhoppning är dock att vi under projektet kommer att utveckla arbetssätt och implementering av specialpedagogiskt utvecklingsarbete som vi sedan kan bygga vidare på för att möta en bredare målgrupp.

 Eleverna är delaktiga i planeringen av projektet på det sätt att det är utifrån de dialoger som vi har med eleverna. Vi har samtal kring deras progression genom hela utbildningen och har på så sätt ringat in utvecklingsområdet som detta projekt bygger på. Eleverna kommer även att vara delaktiga i genomförandet av projektet eftersom ett av målen är att vi ska utveckla arbetssätt för att tillgängliggöra undervisningen för fler. Under projektets gång kommer vi därför att använda oss av arbetssätten och låta eleverna utvärdera hur de upplever det stöd de får gällande läs- och skrivinlärningen.

Mål

Vi vill genom detta projekt öka kunskapen om pedagogiska arbetssätt för elever med läs- och skrivsvårigheter. I dagsläget upplever vi att den kunskap vi har inte är tillräcklig för att kunna möta elevernas behov av anpassningar och stöd. Genom att utveckla våra arbetssätt så att de gynnar eleverna inom målgruppen kommer vi att kunna stötta dem bättre genom sin utbildning vilket i sin tur kommer att leda till ökad måluppfyllelse.

 • Tillgänglig undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter
  Detta mål knyter an till alla utvecklingsbehov som beskrivits. Lärarna ska ha kompetens att kunna möta behoven hos elever med läs- och skrivsvårigheter så att eleverna får samma möjlighet till utbildning och ställning på arbetsmarknaden.
 •  Ökad måluppfyllelse inom läsa och skriva i sfi-kurserna
  Läsa och skriva är stora delar av sfi-kurserna och målet med detta projekt är att vi ska skapa bättre förutsättningar för elever med läs- och skrivsvårigheter så att undervisningen är tillgänglig för dem och att de får samma möjligheter som elever utan läs- och skrivsvårigheter.
 • Förkortad studietid för elever med läs- och skrivsvårigheter
  Genom att utveckla arbetssätt som främjar tillgängligheten för elever med läs- och skrivsvårigheter vill vi höja måluppfyllelsen för målgruppen och förkorta deras studietid på sfi så att de snabbare kan gå vidare med sina fortsatt studie- och yrkesplaner.

Aktiviteter i projektet

 • Lärare och rektor har gått SPSM:s nätbaserade kurs Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildningen.
 • SPSM:s studiepaket Att göra undervisningen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning för all personal på skolan.
 • Samtals- och processtöd från Studieteamet

När alla steg är genomförda kommer vi att följa upp och utvärdera arbetet och de resultat vi kan se. (Mars 2023)

Röster från det avslutade projektet

– Det här har projektet gett oss!