Nyheter

8

dec

Språksatsning i äldreomsorgen

Språksatsningen ska bidra till att stärka medarbetares språkanvändning i sin yrkesroll. Satsningen jobbar med att utveckla metoder och arbetssätt för att på mest effektiva sätt jobba med yrkesspråket så verksamhetsnära som möjligt.Satsningen inleddes 2021 och lärdomar och erfarenheter utgör underlag för satsningens genomförande under 2022. Utvecklingsarbetet är dock ständigt pågående och genomförande kommer därför att se lite olika ut på olika verksamheter utifrån behov men grunden, att stärka medarbetarnas medvetenhet om språkutveckling och deras egna språkkunskaper, är gemensam.

Innehåll

Språksatsningen bygger på en nära dialog mellan chefer, medarbetare och lärare. Det är verksamhetens behov som styr innehållet i undervisningen. Det innebär att kursen inleds med en inventering och kartläggning av vilka behov som finns utifrån flera perspektiv. Innehållet utgår från språkanvändningen i vanligt förekommande arbetsuppgifter inom äldreomsorgen så som att skriva genomförandeplaner, ha samtal med anhöriga, skriva rapporter eller  samtala med de äldre.

Varje grupp träffar en sfi-lärare en gång i veckan under 20 veckor. Varje träff är 3 timmar och sker på plats på deltagarnas egna arbetsplatser så långt det är möjligt.

Ett annat av språksatsningens syften är att stärka chefernas kunskaper om språkutveckling och språkstöttande arbetssätt och därigenom utveckla arbetsplatsens förmåga att vara språkutvecklande. Därför kommer cheferna till deltagarna att delta vid 5 tillfällen under kursen för att tillsammans med lärare och medarbetare diskutera språket på jobbet, vad som är stöttande arbetssätt och hur det kan genomföras i praktiken.

Digital undervisning

Delar av undervisningen sker via digitala lärverktyg. Syftet är att stärka deltagarnas digitala kompetens i sin arbetssituation och i sitt lärande, till exempel genom att lära sig hantera sin e-post på jobbet eller att kunna repetera och öva språket. Det finns möjlighet att låna iPads till deltagarna för att de ska kunna arbeta också i våra digitala undervisningskanaler under kursen.

Språkombud

I de verksamheter där språkombud redan arbetar vill vi utveckla samarbetet med dem och knyta utbildningen till det arbete som de redan gör på arbetsplatsen. Om språkombud inte finns i verksamheten idag diskuterar vi tillsammans hur en sådan funktion jobbar och vilka syften den fyller.

Mer information om Språksatsningen kan du få från Camilla Berner, camilla.berner@stockholm.se

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se