Utvecklingsplattformen

Projekt Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar är nu avslutat. Projektet arbetade med spridning av metod och kvalitetssäkring av språkintegrerade yrkesutbildningar genom kompetensutveckling av lärare och skolledare. Här presenterar projektgruppen en kort sammanfattning av arbetet och dess resultat.

Sammanfattning av projektet

Stockholms stad har sedan 2015 bedrivit kombinationsutbildningar som i sitt utförande varierat i stor utsträckning. Syftet med projektet Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar har varit att skapa gemensamma arbetssätt för att säkerställa kvalitet och likvärdighet inom och mellan skolor som erbjuder denna typ av utbildning. Projektet har riktat sig till elever, lärare, skolledare, och arbetsgivare inom ramen för integrerade språk- och yrkesutbildningar inom tre bristyrken; kock, barnskötare och undersköterska. Projektet har primärt omfattat fyra klasser på Campus Åsö samt Stockholms Hotell och restaurangskola. I viss mån har projektet också kommit att inkludera lärare och skolledare utanför projektet. Projektdeltagarna, eleverna, har bestått av personer med kort utbildningsbakgrund och begränsade kunskaper i svenska (studieväg 2 på Sfi) och en majoritet av eleverna har varit kvinnor.

Arbetssätt

Projektmedarbetarna har bestått av åtta personer med funktionerna projektledare, samordnare, utbildningsledare, handledare, jobbmatchare, ekonom och administratör. Projektets styrgrupp har bestått av nyckelfunktioner och relevanta verksamheter sett till mottagare av projektresultaten.

Genom handledning, kollegialt lärande, APL-samordning och elevstöd har projektet arbetat för att utveckla kvalitativa och likvärdiga arbetssätt som kan skalas upp och spridas till fler än de som ingått i projektet. Projektets aktiviteter har dels varit processinriktade till sin karaktär och dels omfattat strategiskt utvecklingsarbete kring stöd, styrning och riktlinjer för arbetet med kombinationsutbildningar på huvudmannanivå.

Medarbetarna har inom projektet haft ett samarbete med Nationellt centrum för svenska som andra språk vid Stockholms universitet, där ett ömsesidigt kunskapsutbyte skett kontinuerligt. Projektet har också haft ett samarbete med utbildningsförvaltningen i Stockholms stad i arbetet med att praktisera och utveckla metoderna kring handledning och kollegialt lärande.

Resultat

79 procent av eleverna fullföljde hela utbildningen och av dessa elever hade 82 procent arbete vid utbildningens slut. Merparten av dessa är visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad motsvarande heltid. En majoritet av eleverna har börjat arbeta där de gjort APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Sweco har  genomfört en utvärdering av projektet. Utvärderarna har via workshops, regelbunden dialog med projekt- och styrgrupp, tre delrapporter och en slututvärdering givit projektet rekommendationer som löpande kunnat omsättas i projektverksamheten.

Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar har uppnått goda resultat på både individ- och organisationsnivå. Merparten av de funktioner och metoder som använts under projektperioden kommer att omsättas och fortsätta att verka i ordinarie verksamhet. För frågor rörande projektet och/eller implementeringen, kontakta
teamskolutveckling.vux@edu.stockholm.se

 

Projektfakta

Europeiska Socialfondens logotypI ESF-finansierat projekt samt inom ordinarie uppdrag genom handledarskap sprida och lära ut det arbetssätt som tas fram till övriga lärare som arbetar med språkintegrerade yrkesutbildningar i organisationen.

Tabell: Projektledare, projektperiod, finansiering, kontaktperson och dokument.
Projektnamn
Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar
Projektledare Natalie Lindqvist
Projektperiod februari 2020 – juni 2022
Budget 24,7 miljoner kr
Finansiering Nämndens medfinansiering 13,5 miljoner kr
Kontaktperson Anne-Charlotte Lindhult
Dokument ESF ansökan SY-Vux 191003 (pdf, 407 kB, nytt fönster)

Slutrapport ESF-projektet Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar (pdf, 309 kB, nytt fönster)

Syftet med projektet är att möjliggöra en långsiktigt hållbar arbetsmarknadsetablering för personer med begränsade kunskaper i svenska och kort utbildningsbakgrund som är i behov av att utveckla sina svenska kunskaper. Detta görs genom att utveckla utbildningar som integrerar studier i svenska med yrkeskurser på gymnasial nivå. Behovet av denna typ av utbildningar har växt under de senaste åren och målgruppen har utvidgats.

Inom Stockholms stad har språkintegrerade yrkesutbildningar utvecklats i två spår. Ett spår har varit Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare (YFI) som är finansierat via ESF, och det andra har bedrivits utifrån ordinarie budgetuppdrag.

Projekt SY-Vux syftar till att utveckla ett enhetligt arbetssätt för språkintegrerade yrkesutbildningar inom Vuxenutbildning Stockholm baserat på tidigare arbete. Erfarenheterna från de två ovannämnda arbetssätten integreras och en enhetligt språkintegrerad yrkesutbildning tas fram, i syfte att säkerställa att alla deltagare får en kvalitativ och likvärdig utbildning utifrån beprövade metoder och arbetssätt.

För att ta fram detta arbetssätt kommer projektet att utveckla ett kompetenscentrum som ansvarar för utvecklingsarbete, spridning av metoden och kvalitetssäkring av utbildningarna. Här ingår även kompetensutveckling av lärare och skolledare. De lärare som är anställda i projektet kommer även att agera som handledare och på det sättet sprida och lära ut det arbetssätt som tas fram till övriga lärare som arbetar med språkintegrerade yrkesutbildningar i organisationen.