Nyheter

Nätverksträff 1, 2 februari 2024

Fokusområdets första nätverksträff höll vi den 2 februari. Från 2024 är det egenregin som har stadens sfi-utbildning för elever på studieväg 1.  Det görs genom skolorna Vuxenutbildning Järva och Vuxenutbildning Söderort.

Organisera för lärande 2.0

Under 2023 arbetade vi med fokusområdet Organisera för lärande och under året upptäckte tvi att det var ett fokusområde som vi ville ge mer tid. Därför valde vi att fortsätta med det även under 2024. Vi kallar det Organisera för lärande 2.0. Planen är att utforska hur vi organiserar för lärande utifrån den nya organiseringen om fyraveckorsintag vilket leder till att vi kommer att ha slutna studiegrupper under minst fyra veckor.

Studieväg 1 kommer att börja med det från september i år. Under fokusområdet kommer det handla mycket om att organisera för lärande utifrån vad vi hittills har prövat, observerat och lärt oss. Det kommer också vara kopplat till våra tidigare fokusområden som ämnesintegrerad undervisning, studiehandledning och flerspråkighet som resurs, minne och lärande samt organisera för lärande.

Kursplanen som verktyg för reflektion

Vi inledde årets arbete med en inspirationsföreläsning om kursplanen som verktyg för reflektion om innehåll och kvalitet i sfi-undervisningen. Det mesta av utvecklingsarbetet handlar ju om HUR:et, hur undervisningen planeras för, genomförs och utvärderas, här under den första träffen ville vi backa tillbaka till VAD:et, de yttre ramar som vi har att förhålla oss till och att gå i dialog med dem.

Vår guide genom kursplanen var Aina Bigestans, tidigare medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och nu aktuell som utredare inom projektet Kompetensutveckling i äldreomsorgen.

Föreläsaren står framför projektorbilden
Aina var dagens föreläsare

Fokus för Ainas föreläsning var att förmedla synen på kursplanen som ett nödvändigt verktyg för att reflektera över sina egna utgångspunkter. Dels för att synliggöra sin egen uppfattning om språk och språkundervisning och vad man själv vill åstadkomma genom sin undervisning, dels för reflektion över vilket friutrymme kursplanen ger för egna tolkningar. Fokus var också att bidra till att stärka sfi-lärares retoriska makt i diskussioner och bemöta diskurser om vad kvalitet i vuxenutbildningen är.

Under föreläsningen fick vi stort utrymme för reflektioner tillsammans med kollegor och i dialog med Aina. Vi gavs också tillfälle till att reflektera utifrån ett par utvalda formuleringar. Här nedan ser ni ett exempel.

Därefter var det dags för paus och fika men dialogen med Aina fortsatte.

Tre personer ler mot kameran.

Efter fika kommer workshop!

En fikapaus och vintrig rörelsepaus senare var det dags för workshop. Syftet med denna var att arbeta fram ett underlag för det gemensamma skolövergripande arbetet att utgå från. De frågor som vi utgick ifrån som stöd var:

  • Inför starten i september måste det här vara klart…
  • Vad i undervisningen vill vi pröva?
  • Vilken input i form av ny kunskap behöver vi?

Personer sitter runt ett bord och diskuterar med varandra.

Innan det var dags för skolvisa samtal och gemensam avslutning med exit ticket lät vi våra hjärnor pausa.

En lärares reflektioner

Anna-Karin från vuxenutbildning Söderort tog med sig detta från förmiddagen:

På nätverksträffen fick vi höra en föreläsning av Aina Bigestans med tillhörande diskussion om Skolverkets styrdokument och om de kursplaner vi arbetar efter. En viktig roll vi har som lärare, som man kanske inte så ofta tänker på, är att vara påläst både om styrdokument och om ny/relevant forskning för att kunna stå upp för våra elever och deras behov och rättigheter. Det är lätt att vi bara kröker rygg, jobbar på i vårt klassrum och inte tänker på att vår kompetens behövs på andra ställen, som till exempel i en dialog med Skolverket eller med politiker. Det här känns extra viktigt när det gäller studieväg 1-eleverna som sällan har en egen röst i debatten.

Diskussion och erfarenhetsutbyte med kollegor är alltid bra! Vi pratade till exempel om hur vi i praktiken utgår från elevernas behov och erfarenheter i undervisningen. Samtalet handlade mycket om hur och till vilken grad det är möjligt att planera lektionsinnehåll tillsammans med eleverna, speciellt om man inte har tillgång till alla elevers modersmål.

Tack Anna-Karin för reflektioner och för de fina fotografierna.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se