Nyheter

2023

10

nov

Ett forskningsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet om visuella resurser i språkundervisning inom sfi och anpassad utbildning. 

Syftet är att

i) tillsammans med lärare utveckla hur visuella resurser kan användas för att främja delaktighet i undervisningen och

ii) bidra med kunskap om lärares och vuxenstuderandes erfarenheter av visuella resurser i undervisning.

I projektet undersöks följande frågeställningar:

  1. Hur används visuella resurser inom undervisningen och vilka interaktionsmönster och delaktighetsaspekter möjliggörs genom dessa?
  2. Hur kan undervisning med visuella resurser utformas och utvecklas för att stimulera språkanvändning och delaktighet samt bidra till av ett andraspråk?
  3. Hur upplever elevernas användning av visuella resurser i undervisningen?
  4. Vilka förhållningssätt till användning av visuella resurser inom undervisningen uttrycks av lärarna och hur – om alls – förändras dessa under projektet?

Källa: Skolforskningsinstitutet

På Linköpings universitet bedrivs forskning om bland annat

  • Vuxenutbildningens marknadisering och dess konsekvenser
  • Lärares tolkning och tillämpning av läroplan och andra styrdokument i komvux
  • Olika syn på kvalitet i kommunal vuxenutbildning
  • Migration, lärande och social inkludering

Läs om forskningsprojekten på universitetets hemsida.