Filmer om digitalisering inom vuxenutbildningen

Här kan du se de seminarier om digitalisering inom vuxenutbildningen som arrangerades av ESF-projektet Vux 2.0 och som spelades in under SETT i april 2022.

Frans Schartaus Handelsinstitut – en digital resa med och utan restriktioner

På yrkeshögskolan Frans Schartaus Handelsinstitut har vi under pandemin arbetat med undervisning och pedagogik via Teams, fjärrundervisning och streaming. Nu vill vi gärna dela med oss av våra lärdomar kring digitala arbetssätt, struktur och upplägg vi har använt för att följa våra kurs- och utbildningsplaner.

 • Susanne Gustafsson, Tf Biträdande rektor på Frans Schartaus Handelsinstitut
 • Marcus Hellström, Utbildningsledare på Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstitut – en digital resa med och utan restriktioner

Hybridundervisning – varken distans eller fjärr

Hybridundervisning skapar nya möjligheter för att möta elevernas olika behov. Med utgångspunkt i matematikundervisning inom vuxenutbildningen berättar jag om hur jag anpassat och utvecklat traditionell klassrums- och distansundervisning till hybridundervisning. Seminariet handlar om såväl tekniska frågor som didaktiska utmaningar. Utrymme finns för frågor och diskussion.

 • Niklas Bremler, matematiklärare och lektor på Åsö vuxengymnasium i Stockholm. Hans intresseområden är främst läromedelsanalys och vuxendidaktik. Han är en av medförfattarna till modulen ”Vuxendidaktiska perspektiv på matematiklärande” i Lärportalen (Skolverket).Hybridundervisning – varken distans eller fjärr

Vux 2.0 – om projektet

Vux 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till lärare och rektorer inom Vuxenutbildning egen regi i Stockholms stad. Projektet finansieras via Europeiska Socialfonden, ESF och pågår 2018-2022. Under perioden har projektet bidragit med kompetensutveckling inom digitala verktyg och digital kompetens på såväl individ- som organisationsnivå för de 10 skolor som staden bedriver i egen regi. Målet med projektet är att höja den digitala kompetensen bland pedagogisk personal och att i förlängningen bidra till en mer flexibel och individualiserad undervisning.

 • Marcus Meyer är projektkoordinator som har arbetat med Vux 2.0 sedan starten 2018. Han har bl.a. arbetat med att föra erfarenheterna från deltagarna tillbaka in i projektet för att utveckla de insatser som har getts till skolledare och lärare.
 • Mikael Fallmo är projektledare för Vux 2.0 och har bred erfarenheten från att arbeta med digitalisering, bland annat på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Han har intresse för digitaliseringens påverkan på samhället och strategisk utveckling inom skolväsendet.

1. Vux 2.0 – digitaliserar vuxenutbildningen

2. Vux 2.0 – digitaliserar vuxenutbildningen

Pilotprojekt för fjärr- och hybridundervisning för Vuxenutbildning inom Stockholms stad

Behovet av flexibilitet hos vuxenutbildningens studerade är stort. Projekt Vux 2.0 har i uppdrag att undersöka hur vuxenutbildningen kan möta dessa behov. För att göra det behöver vi förstå målgruppen, de tekniska lösningarna i vuxenutbildningen samt metoder i undervisningen.

I det här seminariet får du veta hur Stockholms stad jobbar med fjärr- och hybridundervisning idag och hur vi planerar att utveckla undervisningen tillsammans med skolorna. Lärdomar från Vux 2.0 ska bidra till upphandling av nya undervisningsformer inom ramen för nästa upphandling.

 • Kalle Hedlund är verksamhetsutvecklare inom vuxenutbildningens digitalisering på Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad. Kalle är främst intresserad av hur en digitaliserad vuxenutbildning bör och kan se ut i ett kort och lite längre perspektiv.
 • Nahal Hillerström är utbildningsutvecklare inom digitalisering och E-Learning på Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad. Hennes intresseområden är främst digitalisering inom utbildning, didaktik och digital strategi.

Pilotprojekt för fjärr- och hybridundervisning för vuxenutbildningen i Stockholm

Vuxenutbildning Järva – ett samtal med en sfi-lärare om digitalisering på sfi

Hur har pandemin förändrat SFI – Svenska för invandrar? Här får du följa med på en resa om hur pandemin har förändrat SFI och hur elever utan några kunskaper i svenska och utan tidigare skolbakgrund kunde gå över till Teams under pandemin och hur den resan fortsätter efter pandemin.

 • Jessica Ershammar är sfi-lärare på Järva Vuxenutbildning och arbetar i huvudsak med elever på studieväg 1. Hon är intresserad av hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att stärka elevernas lärande och stötta elever utifrån deras behov och förutsättningar.

Vuxenutbildning Järva – ett samtal med en sfi-lärare om digitalisering på sfi

Ny webbplats för pedagoger inom vuxenutbildning

Stockholms stad bjuder nu in pedagoger inom vuxenutbildningen till en helt ny webbplats: vuxpedagog.stockholm.se. Syftet med webbplatsen är att dela information, forskning, seminarier, tips inom digitalisering och kunskap om tillgängliga lärmiljöer för och om vuxna.

 • Camilla Berner arbetar som utvecklingsledare på Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm med huvudfokus på frågor inom vuxenutbildning.

Ny webbplats för pedagoger inom vuxenutbildningen

Kollegialt lärande och e-utbildningar

För att hålla en hög nivå på digitaliseringen i våra vuxenutbildningsskolor måste vi se till att nya lärare som anställs får en gedigen introduktion i vårt pedagogiska digitala arbete med Microsofts tjänster som Teams, OneNote, Forms och Sway.

Vux 2.0 skapade, efter önskemål från rektorerna, olika e-utbildningar som nya kollegor kan ta del av oberoende av tid och rum. Vi har också arbetat fram lathundar för var och en av skolorna där just deras lokala arbetssätt förklaras. Alla våra skolor arbetar på lite olika sätt och en ny lärare kanske inte direkt känner igen sig i det lokala arbetssättet. För att spara tid för både lärare och rektorer vill projektet ge möjligheten till ett introduktionspaket inom digitalisering till alla nya lärare.

 • Moa Sabel är utbildningsutvecklare inom digitalisering och E-Learning på Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad. Hennes intresseområden är pedagogiska och digitala lösningar för undervisning i skolan. Att få hjälpa och stötta lärare i deras utveckling av digital kompetens.
 • Mikael Fallmo är projektledare för Vux 2.0 och har bred erfarenheten från att arbeta med digitalisering, bland annat på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Han har intresse för digitaliseringens påverkan på samhället och strategisk utveckling inom skolväsendet.

E-utbildningar och kollegialt lärande

Ett komvux för alla – kreativa exempel på digitalisering i heterogen utbildning

På Komvux Rosenlund undervisar vi elever med intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, synnedsättning/blindhet, psykisk ohälsa, språkstörning och andra elever som behöver en lugnare studietakt i mindre grupp.

Komvux Rosenlund är en vuxenutbildning med en ständigt formbar pedagogisk repertoar och en plats för gemenskap. Nu vill vi dela med oss av vår digitala undervisning. Vi bjuder på en kreativ timme med praktiska exempel från undervisningen där även individualisering, tillgänglighet, bemötande och trygghet står i fokus!

 • Oscar Svedberg är SFI-lärare för synskadade med grav synnedsättning eller blindhet.
 • Sofie Lind är medielärare för elever med förvärvad hjärnskada, vi lär oss tillsammans och av varandra.
 • Caroline Drugge är lärarassistent som jobbar med gemenskap och trygghet, med intresse för eleverna.
 • Fredrik Morin är sfi–lärare för elever med psykisk ohälsa på grund av migrationsstress.
 • Annika Drougge är speciallärare inom ämnesområden, som gillar att anta digitala utmaningar tillsammans med eleverna.
 • Maja Öberg är lärare i grundläggande svenska. Brinner för OneNote, formativ bedömning och undervisning i alla dess färger och former.
 • Christina Njie-Sjögren är lärare i grundläggande engelska, som brinner för att specialpedagogiskt anpassa digital undervisning och klassrumsundervisning.
 • Karin Appelgren är sfi-lärare för elever med psykisk ohälsa på grund av migrationsstress.

Ett komvux för alla – kreativa exempel på digitalisering i heterogen utbildning

Digital inkludering för en hållbar etablering -hur kan digitalt utanförskap motverkas?

ESF-projektet Hållbar Etablering kommer under ett seminarium att presentera projektets arbete med digital inkludering och kompetenshöjning för gruppen nyanlända. Projektets digitaliseringsteam kommer att belysa de behov och utmaningar som deltagarna i projektet har stött på och hur projektet har mött dessa. Digitaliseringsfokus kommer att vara centralt när projektet implementeras i ordinarie verksamhet, men hur ser det fortsatta arbetet ut för att motverka digitalt utanförskap för målgruppen nyanlända?

Linda Hanna, projektsamordnare
• Anna Almén-Bergström, enhetschef
• Mohamed Ebileh Adbomagid, jobbcoach
• Olga Gren, projektsamordnare

Digital inkludering för en hållbar etablering – hur kan digitalt utanförskap motverkas?

Hybridundervisning och OneNote (anteckningsboken för klassen)

Frida Larsson och Steinunn Blöndal arbetar båda som lärare i svenska som andraspråk på SIFA, Campus Åsö, i Stockholm. De har erfarenhet av att arbeta med Microsoft Teams och Anteckningsbok för klassen. Deras intresseområde är digitala verktyg i undervisningen och kooperativt lärande. I denna föreläsning talar de om:

Vilka är de olika delarna i Anteckningsbok för klassen?
Hur skapar läraren en tydlig struktur för sig själv och eleverna?
Vad säger elever om Anteckningsbok för klassen?
Varför ska man ha hybridundervisning?
Hur organiserar man hybridundervisning?
Vad säger elever om hybridundervisning?

 • Frida Larsson som är lärare i svenska som andraspråk berättar om hur lärare kan använda Microsoft Teams-Anteckningsbok för klassen (OneNote) som ett planeringsverktyg. Både lärarperspektivet och elevperspektivet kommer att behandlas.
 • Steinunn Blöndal som också är lärare i svenska som andraspråk har sedan oktober 2021 haft hybridundervisning i klassrummet. Hon delar med sig av hur hon organiserar hybridundervisning med hjälp av Teams och Anteckningsbok för klassen. Hon kommer även ta upp de tekniska förutsättningar som krävs för undervisningsformen.

Hybridundervisning och OneNote – anteckningsboken för klassen