En ung kvinna i halvbild med ett klassrum i bakgrunden.

Studiehandledning på modersmål

Stockholms stad har tagit fram en modell för hur vuxenutbildningen kan använda studiehandledning för personer som inte har svenska som modersmål.

Inom grund- och gymnasieskola har elever med annat modersmål än svenska rätt till studiehandledning (5 kap. 4 § skolförordningen). Motsvarande skrivningar finns alltså inte för komvux. Syftet med studiehandledning är att stödja eleven i olika ämnen där språkkunskaperna i svenska inte är tillräckliga för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Styrande principer

I studiehandledningen finns ett antal styrande principer:

 • Elevernas olika språk ses som en tillgång i klassrummet.
 • Elever ges språklig stöttning i olika situationer.
 • Skolan ska erbjuda studiehandledning på elevens starkaste språk för de elever som behöver stöd för att följa undervisningen.
 • Studiehandledningen ska utgå från ett tydligt uppdrag.
 • Studiehandledningen ska utgå från ämneslärarens planering.
 • Ämneslärare och studiehandledare samverkar och delar material och planering.
 • Medarbetare på skolan har en grundläggande kompetens om flerspråkighet.

Studiehandledning ska

 • utgå ifrån elevens behov
 • öka elevens möjligheter att nå kunskapskraven
 • vara en hjälp för eleven att följa och förstå ämnesundervisningen
 • ge eleven termer och begrepp på båda språken
 • stötta eleven i att utveckla sina förmågor för att nå kunskapskraven i kurserna
 • stimulera elevens språkutveckling
 • omfatta studieteknik.

Samarbete med undervisande lärare

För att studiehandledningen ska fungera väl och för att den ska vara ett stöd för eleven krävs det att läraren och studiehandledaren samarbetar. Läraren är ansvarig för undervisningen och förmedlar det eleven behöver stöd i till studiehandledaren. Studiehandledaren har ansvar för att informera sig om varje elevs behov och förmågor i det aktuella ämnet eller kursen.

Utvärdering

Utvärdering av studiehandledning på modersmål (pdf, 1,39 MB, nytt fönster)