SYVen

Projekt SYVen hade i uppdrag att ge studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildning Stockholm ökade kunskaper och verktyg för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov.

Projektfakta

Europeiska Socialfondens logotypDet ESF-finansierade projektet SYVen erbjuder kompetenshöjning för studie- och yrkesvägledare från arbetsmarknadsförvaltningen, KCNO (Kunskapscenter Nordost) och Arbetsförmedlingen, totalt cirka 90 medarbetare.

Tabell: Projektperiod, finansiering, kontaktperson, dokument och webbplats
Projektets namn
SYVen (2018/00141)
Projektperiod september 2018 – december 2021
Finansiering 5 186 856 kr (varav 100% procent ESF-stöd)
Kontaktperson Anthony Ericson, anthony.ericson@stockholm.se
Projektdokument SYVen Ansökan uppdaterad-Juni-2021(pdf, 856kB, nytt fönster)
SYVen-slutrapport (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)
Webbplats SYVen-projektet, Svenska ESF-rådets webbplats

Nya metoder och kunskaper

Uppdraget är att ge dem verktyg och kunskap för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov. Projektets effektmål är att stadens- och deras samverkanspartners studie- och yrkesvägledare ska leda fler kortutbildade till studier med metoder som utgår från individens behov vilket kommer att leda till en hållbar etablering på arbetsmarknaden.

Projektets delar

Budgeten i projektet, som är helfinansierad av ESF, utgår från två delar ”Det institutionella samtalet” (vägledningssamtalet) samt ”Kommunikation med personer med svenska som andra språk”. I projektets analysfas hölls det workshops med målgruppen, syvarna, samt deras chefer, där behovet kartlagts och förankrades hos styrgruppen vilket mynnat ut till utbildningsinsatser i dessa områden:

  • kommunikation och vägledning i ett mångkulturellt samhälle
  • digital vägledning
  • jobbskuggning
  • gruppvägledningsprocessen
  • samtala genom tolk (telefontolkning)
  • tjänstedesign
  • kunskapshöjning kring styrdokument, riktlinjer och avtal inom vuxenutbildningen samt studie- och yrkesvägledarens förebyggande och hälsofrämjande arbete i vägledningssamtal
  • transnationellt lärande

Något annat som framkom under workshoparna med syvarna var behovet av att jobbskugga varandra vilket ger en möjlighet att skapa nya kontaktytor och få en inblick i någon annans arbete för att öka förståelsen för varandras verksamheter. Under hösten 2019 har det därför genomförts en pilot (ett test) med jobbskuggning. Resultatet av jobbskuggningen med pilotgruppen har utvärderats med gott resultat och kommer att implementeras under resterande projekttid.

Projektet är finansierat av Svenska ESF-rådet.

Projektet under 2020–21

Projektet förlängs

Även om coronaviruset tyvärr överskuggat det mesta i samhället under hösten och nu också under vinter 2020 har projektet goda nyheter att berätta! Projektet har fått godkänt från ESF att få en förlängning av projektperioden med fem månader till och med den sista december 2021. Anledningen är att projektet strukturerade om till andra utbildningsinsatser än ursprungligen budgeterad vilket gör att utrymme finns för ytterligare insatser inom ramen för ursprunglig budget.

Kommunikation och vägledning i ett mångkulturellt samhälle
Under året har projektet genomfört tre tematräffar med uppföljningsträffar gällande utbildningen i ”Kommunikation och vägledning i ett mångkulturellt samhälle”, med en sista uppföljningsträff under denna månad (december).

Digital vägledning

Projektet har också genomfört och avslutat utbildningsinsatsen i digital vägledning under november. Utbildningen utförs genom två verktyg; Skype och Teams, beroende på verksamhetens behov. Gruppen som haft utbildningen via verktyget Skype detta år kommer att få utbildningen i Teams under nästa år, när Skype slutar fungera under sommaren 2021.

Deltagarna har börjat använda de två nya digitala verktygen, tankekartverktyget ClaroIdeas samt Könsneutrala digitala jobbkort, som togs fram inom ramen för projektet under våren i sina vägledningssamtal. Under nästa år kommer projektet att ha fokus på implementeringen av dessa verktyg.

Gruppvägledning

Utbildningsinsatsen i gruppvägledning har börjat och kommer att fortsätta under första kvartalet av nästa år. På grund av pandemin har projektet varit tvunget att göra en revidering av upplägget med ändringar i gruppdelningen. Under våren kommer också projektet att genomföra den planerade insatsen inom telefontolkning samt fortsätta arbetet kring det transnationella lärandet.

Kommunikation och vägledning i ett mångkulturellt samhälle

Denna utbildning, ledd av Stockholms universitet och Göteborgsregionen, avslutades under december 2020. Utvärderingen är nu klar med mycket positiv feedback från deltagarna. Deltagarna var nöjda med utbildningen och alla var överens om att utbildningens upplägg med föreläsningar, gruppövningar och egen reflektion mellan tillfällen kändes mycket relevanta.

Gruppvägledning

Utbildningsinsatsen i gruppvägledning har fortsatt under våren och haft sin sista utbildningsträff i mars. Projektledningen har fått bra och gediget material för att fortsätta arbetet med en färdig modell för gruppvägledning. När den färdiga modellen är klar kommer den att testas av en pilotgrupp under hösten.

Att samtala genom tolk (telefontolkning)

Denna utbildning genomfördes under mars-månaden med mycket positiv feedback från deltagarna. Några av utbildningens tema var tolketikens huvudregler, felkällor och fallgropar samt videotolkning.

Tjänstedesign

Under våren har projektet genomfört utbildningen i Tjänstedesign med kursledare från Antrop för både studie- och yrkesvägledarna samt deras biträdande chefer. Tjänstedesign är en process som gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Utbildningen uppskattades av deltagarna.

Aktiviteter under hösten 2021

Under hösten 2021 genomförde projektet två projektinsatser. Studieteamet bidrog med kunskapshöjning kring bland annat styrdokument, riktlinjer och avtal och studie-och yrkesvägledarens roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Denna insats var dels för studie- och yrkesvägledare på jobbtorg och dels på skolorna i egen regi.

Under oktober fick deltagarna kompetensutveckling med verktyg och ökad kunskap gällande en ökad integrering och etablering av utrikesfödda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden.