Spången

ESF-projektet Spången var ett jobbrotationsprojekt med syftet att kompetensutveckla medarbetare inom stadens identifierade bristyrkesområden med språklig och formell yrkeskompetens.

Kompetenshöjande utbildning för Europeiska Socialfondens logotypstadens medarbetare

Projektet har erbjudit kompetenshöjning för anställda medarbetare inom Stockholms stads äldreomsorg, funktionshinderomsorg och förskola. Genom jobbrotation har kommunalt visstidsanställda personer utan formell utbildning eller erfarenhet fått en grundläggande utbildning för att kunna vikariera. Utbildningarna gavs som uppdragsutbildningar med språk- och IT-stöd inom den gymnasiala vuxenutbildningen på Campus Åsö. De medarbetare som erbjöds att delta saknade formell utbildning till barnskötare eller vårdbiträde motsvarande grundläggande barnskötarutbildning (900 poäng) alternativt vårdbiträdesutbildning (800 poäng). Under utbildningstiden bibehöll de sin lön och fick adekvat studiestöd utifrån sina förutsättningar.

En vikarie som får chans att arbeta

Parallellt rekryterade och utbildade projektet en vikarie som ersatte den ordinarie medarbetare. Vikarien anställdes på heltid varav minst 25 % av arbetstiden utgjordes av kompetenshöjande studier för att stärka kvalitén i verksamheten. Vikarien fick en arbetslivsintroduktionsanställning/kommunal visstidsanställning som är kostnadsfri för arbetsgivaren. Anställningsformen innefattade utbildnings- och introduktionsinsatser, handledning och en utvecklingsplan.

Innan vikariatet fick vikarien en introduktionsutbildning med språkstöd. Arbetsplatsen utsåg en handledare till vikarien. Handledaren fick en kostnadsfri handledarutbildning, Coachning och Mentorskap på arbetsplatsen (CMA), inom ramen för projektet. Tillsammans med en coach från jobbtorgen och studie- och yrkesvägledare följde projektet upp och stödjer vikarien på arbetsplatsen.

Projektets lärdomar och utveckling

Nu tas projektets lärdomar tillvara. I förlängningen av projektet fick medarbetarna kompetensutveckling i svenska med fokus på kommunikation och dokumentation för att kunna genomföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Under hösten 2021 skapades ett nytt utbildningskoncept utifrån medarbetarnas förutsättningar och arbetsplatsernas behov; en hybridutbildning där klassrumsledd lektion kompletterades med digitala applikationer inom yrkessvenska där vuxenutbildningen och en privat upphandlad utbildningsanordnare, Lingio, samarbetar. Hybridutbildningen testades våren 2022.

Filmer om Spången

Motivation är en drivkraft


En film om projekt Spångens deltagare, både anställda och vikarier från äldreomsorg och funktionshindersomsorg (05:40).

Med rätt förutsättningar skapas möjligheter


En film om projekt Spångens utbildning för förskolepersonal ur både ett lärar- och elevperspektiv (03:46).

Kommunikation är inte bara språk


En film om projekt Spångens kurs i yrkessvenska med lärare, elever och arbetsgivare (05:36) .

Engagemang och kompetens ökar kvaliteten


En film om en enhetschef för gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen som deltagit i projekt Spången (03:43).

Kurs i digital studieteknik

Inom ramen för ESF-projektet Spången har en e-utbildning i Digital studieteknik tagits fram. Målgruppen för denna utbildning är elever som behöver verktyg för att klara gymnasiestudier. Genom att träna upp studieteknik kopplat till digitala verktyg får eleven mer ork och tid över till teoretisk inlärning. I e-utbildningen lär sig eleven hur hen kan läsa sin kursbok mer effektivt, använda Word och PowerPoint och lyckas med sina inlämningsuppgifter. Utbildning är gjord så att eleven självständigt kan utföra den och till varje lektion finns det övningsuppgifter som man kan ta hjälp av. Elever som har mycket lite datavana kan behöva stöd för att komma i gång. Denna nya e-utbildning på stadens externa utbildningsplattform är tillgänglig för alla stockholmare och kan användas i grupp eller med enskilda elever.

Till e-utbildningen i digital studieteknik

Information about Spången in English

Spången in English

Projektfakta

Tabell: Projektperiod, finansiering, kontaktperson, dokument och webbplats
Projektets namn
Spången (2018/00143)
Projektperiod september 2018 – juni 2022
Finansiering 30 700 000 kronor kr
Kontaktperson
Slutrapport Slutrapport ESF-projekt Spången 24 augusti 2022
Webbsida Projekt – Svenska ESF-rådet
Ansökan 2018-0283 Projekt Spången, ansökan.pdf(364696)
Reviderad ansökan 2018-0283 Rev ansokan Spangen.pdf(364702)
Ändringsansökan Ändringsansökan  2019