Metodutveckling övergång från gymnasium till vuxenutbildning

Projektets syfte har varit att stärka övergången från språkintroduktion till vuxenutbildning för nyanlända unga.

Idag ställs krav på både fullföljd gymnasieutbildning och goda kunskaper i det svenska språket för att få ett jobb med trygga anställningsvillkor. Nyanlända unga som inte kan fullfölja sin gymnasieutbildning inom gymnasieskolan har möjlighet att göra det inom den kommunala vuxenutbildningen. I nuläget uppstår dock ett glapp när språkintroduktionsprogrammet tar slut och studier inom komvux ska påbörjas, vilket resulterar i att en del ungdomar inte fortsätter att studera. Följaktligen måste mer göras för att stärka övergången från språkintroduktion till vuxenutbildning.

Detta projekt hade därför som syfte att möjliggöra kontinuitet i studierna från gymnasieskolan till vuxenutbildningen och var en samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Arbetsgruppen bestod av medarbetare från båda förvaltningarna (SYV, lärare) som hade i uppdrag att arbeta fram nya metoder och arbetssätt för övergångarna. En referensgrupp deltog i projektet med syfte att lämna skolans perspektiv på projektets analyser och planering.

Projektfakta

Projektets framtagande av

  • gemensam individuell studieplan från gymnasieskola till vuxenutbildning
  • gemensamma rutiner för övergångar mellan introduktionsprogrammet språkintroduktion och vuxenutbildningen.
Tabell: Projektledare, projektperiod, finansiering och dokument
Projektnamn
Metodutveckling övergång från gymnasium till vuxenutbildning (§37-projekt)
Projektperiod 2021-01-01 – 2022-06-30
Finansiering 1 316 000 kr, finansierat av Länsstyrelsens utvecklingsmedel 2020-2021
Kontaktperson Camilla Berner, camilla.berner@stockholm.se, 08-508 464 63
Projektdokument Integration pågår! Projekt för nyanlända i Stockholms län finansierade av Länsstyrelsens utvecklingsmedel 2020–2021

Arbetsgruppen har träffats 4 gånger under våren och samlat in material som underlag för att ta fram en för båda skolformerna gemensam individuell studieplan (ISP), vilket är ett av huvudmålen. Arbetsgruppen kommer att träffas ytterligare några gånger före sommaren för att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag till ISP i mitten av juni, vilket är ett första delmål i projektet.

Tidsplanen kommer dock att revideras eftersom projektet blivit något försenat pga oklarheter kring rekrytering till arbetsgruppen. Därför återupptas första delmålet med ett förslag till ISP till efter sommaren och därefter har projektet som ambition att i höst kunna fortsätta med upprättandet, utvärdering och justering av ISP.

Samtidigt påbörjas arbetet under hösten med att ta fram rutiner och arbetssätt för smidigare övergångar mellan skolformerna.