Utökat stöd inom komvux som särskild utbildning

Projektet syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden för personer med intellektuell funktionsnedsätt­ning.

Projektfakta

Syftet med projektet är att utifrån Europeiska Socialfondens logotypESFs tematiska område etable­ring på arbetsmarknaden utreda vilka förutsättningar kvinnor och män med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har att läsa en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning, komvux, och vilka möjligheter de har till anställning efter fullföljd utbildning.

Tabell: Projektledare, projektperiod, finansiering och dokument
Projektnamn Utökat stöd inom Komvux som särskild utbildning – en förstudie
Projektledare Vuxenutbildningen Stockholm
Projektperiod 2021
Finansiering
Slutrapport Slutrapport Förstudie, Utökat stöd till komvux som särskild utbildning (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Komvux som särskild utbildning riktar sig till personer med intel­lektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och är se­dan den 1 juli 2020 en del av övriga komvux. Intentionerna med lagändringen var att öka inkluderingen inom komvux och att det skulle bli en­klare för elever inom särskild utbildning att kombinera olika typer av utbildning.

Projektet belyser de hinder som finns samt analyserar dessa för att få syn på vilka vägar som finns framåt för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för personer med intellektuell funktionsnedsätt­ning. Projektet har föregåtts av en förstudien som gett en analys utifrån de horisontella principerna som jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Analysen visar på tre huvudsakliga hinder för att elever med en in­tellektuell funktionsnedsättning ska etablera sig på arbetsmark­naden. Dessa rör förutsättningar hos arbetsgivarna, övergången mel­lan skola och arbetsliv samt att utbildningen inte ger en formell kompetens/ yrkesexamen. Förstudien beskriver även de behov som kan kopplas till dessa hinder. Exempel på utvecklingsområden är att öka kunskap och skapa nätverk för arbetsgivare, förtydliga och stärka samverkan mellan myndigheter, individen och tilltänkt ar­betsgivare. Behov ses även att utveckla skolans samverkan med lär­lingsplatser samt se över den kompetens som utbildningen ger.