Elevstöd unga

Arbetsmarknadsförvaltningen har gjort bedömningen att det finns behov av att utveckla stödet för unga att påbörja och fullfölja en gymnasialutbildning på komvux. Bedömning grundas i att målgruppen för komvux i högre grad än tidigare består av personer som saknar en fullföljd gymnasieutbildning, har tidigare skolmisslyckanden bakom sig och därmed också en svagare ställning på arbetsmarknaden.

Projektfakta

Tabell: Projektperiod, finansiering och kontaktperson
Projektnamn
Elevstöd unga
Projektperiod april 2022 – mars 2025
Finansiering Stockholms stads fond för sociala investeringar
Kontaktperson Nesrin Nylund nesrin.nylund@edu.stockholm.se

Projektet Elevstöd unga finansieras av Stockholms stads fond för sociala investeringar och bedrivs av Elevteam komvux under perioden april 2022 – mars 2025.

Syfte och mål med projektet

Enheten Elevteam Komvux vid Vuxenutbildningscentrum kommer genom det nya projektet att utveckla sin verksamhet så att den möter en bredare målgrupp. Det stöd som teamet kommer att arbeta utifrån och utveckla inom ramen för projektet utgår från de arbetssätt och metoder som Elevteam Komvux har utvecklat. Som tidigare kommer en stor del av stödet att innefatta studieteknik, IKT, stöd med att söka studiemedel samt stöd kring hälsa och välmående.

Projektets huvudsakliga mål är att

  • nå målgruppen unga 20–29 år
  • stärka samverkan inom och mellan förvaltningar i staden och
  • stötta unga till att fullfölja sin gymnasie- eller yrkesutbildning eller gymnasialutbildning.

Projektarbetet bedrivs av projektledare, utvecklingsledare, studie-och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog, studiehandledare, coach på Ung i centrum och koordinator hos Skolslussen på Utbildningsförvaltningen. I samarbete med Campus Åsö startade en första grupp av elever sin utbildning i augusti 2022 och en andra grupp startade på Vuxenutbildning söderort i september 2022.

Röster från projektet – hur går det?