Utredning för utveckling av sfi

Arbetsmarknadsförvaltningen har under året gjort en genomlysning av svenska för invandrare (sfi) för att undersöka vad som fungerar bra och vad som skulle kunna utvecklas vidare.

Syftet med utredningen är att hitta och föreslå kvalitetsutvecklande åtgärder för våra sfi-utbildningar. Fokus har varit på elever på studieväg 1 vilka? är personer med nästan ingen tidigare skolbakgrund samt studieväg 2 där eleverna har 6 till 12 års skolbakgrund.

Det nuvarande komvuxavtalets för- och nackdelar

I och med det komvuxavtal som vi har idag infördes många viktiga förändringar som ger bättre förutsättningar för ökad kvalitet och genomströmning på sfi.

– Elever får nu en individuell kurstid och deras progression mot målen följs upp, berättar Elin Sundberg utredare på Utrednings- och utvecklingsstaben. Utredningen visar att många rektorer och lärare i grunden är positiva till dessa förändringar, samtidigt som flera beskriver att de nya arbetssätten tar mycket tid. Men det nya avtalet har också inneburit vissa utmaningar. I utredningen framkommer det exempelvis att det har upplevts svårt att göra ändringar i avtalet när behov finns. Leverantörerna lyfter också att ersättningsmodellen inte alltid kompenserar för utökade avtalskrav.

Förslag för förbättrade arbetssätt

I utredningen finns flera förslag som på olika sätt syftar till att fler elever i sfi ska nå målen för utbildningen.
Förslagen rör bland annat att arbetsmarknadsförvaltningen bör förstärka det strategiska utvecklingsarbetet för studieväg 2. Det bör ske genom utökad samverkan med skolorna och ett nytt forum för kollegialt lärande som liknar nuvarande lärandeforum för kombinationsutbildningar. Vi behöver även se över arbetslivsanknytningen för elever på studieväg 2 som varken laser utbildningspaketet sfi med yrkesinfärgning (SFY) eller en kombinationsutbildning. För studieväg 1 behöver vi fortsätta det aktiva utvecklingsarbetet som bedrivs redan idag eftersom utbildningen riktar sig till en elevgrupp med stora utbildningsbehov. Utredningen visar att skolorna på olika sätt arbetar aktivt för att göra undervisningen tillgänglig såväl pedagogiskt som fysiskt och socialt.

– Skolorna får idag stöd av Studieteamet och deras kompetens inom tillgängliga lärmiljöer men det skulle kunna utnyttjas ännu mer. Skolorna behöver också mer stöd i vad det innebär att utveckla elevers digitala kompetens, berättar Elin. Ett ytterligare sätt att öka kvaliteten i undervisningen är att öka andelen lärare inom sfi med pedagogisk examen, ämnesbehörighet och fördjupade kunskaper i svenska som andraspråk.

Förslag om intag i längre intervall och sammanhållna studiegrupper

I utredningen föreslås att kommande komvuxavtal ska utformas så att intaget till varje skola och studieväg sker med längre intervall om till exempel fem veckor. Det skulle möjliggöra mer sammanhållna studiegrupper, vilket har stora pedagogiska fördelar. Arbetsmarknadsförvaltningen ska fortsätta att analysera utredningens slutsatser och förslag i för att det ska utgöra grund för fortsatt utveckling av sfi. Arbetsmarknadsnämnden behandlade utredningen den 23 augusti 2022 och har överlämnat den till kommunstyrelsen.

Rapport_ En genomlysning av sfi med fokus på studieväg 1 och 2