Språksatsning i äldreomsorgen

2021 fick Vuxenutbildning Stockholm i uppdrag av äldreförvaltningen att planera och genomföra en språksatsning för medarbetare inom äldreomsorgen i staden. Målsättningen är att språksatsningen ska bidra till en ökad medvetenhet om språkutveckling och lärande hos både medarbetare och chefer men också att väcka nyfikenhet och lust att studera vidare och kompetensutveckla sig både inom yrke och språk.

I februari 2023 startade vi omgång nummer 5 av språksatsningen. 5 stadsdelar deltar med totalt drygt 120 deltagare deltar. Deltagarna är oftast undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänst, och på särskilda boenden.

Språksatsningen ska bidra till att stärka medarbetares språkanvändning i sin yrkesroll. Satsningen jobbar med att utveckla metoder och arbetssätt för att på mest effektiva sätt jobba med yrkesspråket så verksamhetsnära som möjligt. Satsningen inleddes 2021 och satsningen genomför nu femte omgången hos olika utförare i stadens äldreomsorg. Utvecklingsarbetet är dock ständigt pågående och genomförande kommer därför att se lite olika ut på olika verksamheter utifrån behov men grunden, att stärka medarbetarnas medvetenhet om språkutveckling och deras egna språkkunskaper, är gemensam.

Innehåll

Språksatsningen bygger på en nära dialog mellan chefer, medarbetare och lärare. Det är verksamhetens behov som styr innehållet i undervisningen. Det innebär att kursen inleds med en inventering och kartläggning av vilka behov som finns utifrån flera perspektiv. Innehållet utgår från språkanvändningen i vanligt förekommande arbetsuppgifter inom äldreomsorgen så som att skriva genomförandeplaner, ha samtal med anhöriga, skriva rapporter eller  samtala med de äldre.

Varje grupp träffar en sfi-lärare en gång i veckan under 15 veckor. Varje träff är 3 timmar och sker på plats på deltagarnas egna arbetsplatser så långt det är möjligt.

Ett annat av språksatsningens syften är att stärka chefernas kunskaper om språkutveckling och språkstöttande arbetssätt och därigenom utveckla arbetsplatsens förmåga att vara språkutvecklande. Därför kommer cheferna till deltagarna tillsammans med lärare och medarbetare diskutera språket på jobbet, vad som är stöttande arbetssätt och hur det kan genomföras i praktiken.

Digital undervisning

Delar av undervisningen sker med hjälp av digitala lärverktyg. Syftet är att stärka deltagarnas digitala kompetens i sin arbetssituation och i sitt lärande. Det kan till exempel handla om att lära sig hantera sin e-post på jobbet eller att kunna repetera och öva språket. Det finns möjlighet att låna iPads till deltagarna för att de ska kunna arbeta också i våra digitala undervisningskanaler under kursen.

Språkombud

I de verksamheter där språkombud redan arbetar vill vi utveckla samarbetet med dem och knyta utbildningen till det arbete som de redan gör på arbetsplatsen. Om språkombud inte finns i verksamheten idag diskuterar vi tillsammans hur en sådan funktion jobbar och vilka syften den fyller.

Mer information om Språksatsningen kan du få från Lena Forsgren, Vuxenutbildning Stockholm lena.forsgren@edu.stockholm.se