Nyheter

Lärandeforum för lärare på studieväg 2, november 2023

Eleverna har olika utgångslägen och det är en tillgång!

Årets tredje och sista lärandeforum för studieväg 2 ägde rum en kylig novemberdag i Årsta folkets hus. Karolina Holm, rektor för Hermods Kista inledde dagen och talade om utmaningen i att alla inte kan befinna sig på samma nivå samtidigt i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vincent Frechin från ABF berättade därefter hur man kan jobba med teman för sfi 2B. Att använda texter med samma innehåll men med olika svårighetsgrad och att med quizlet stimulera elevernas samarbete och ordinlärning har fungerat bra.

Helena Wallberg om differentierad undervisning var dagens huvudnummer

Helena är gymnasielärare och specialpedagog i botten och är författare till böckerna om lektionsdesign. Numera arbetar hon mest med fortbildning för lärare, där differentierad undervisning är ett genomgående tema. ”Differentierat” betyder här snarare ett förhållningssätt än en explicit metod. Det är ett reflekterande förhållningssätt där lärarna prövar arbetssätt i sin undervisning som möter elevernas olika förutsättningar och behov.

Det finns ingen designmetod, bara en designprocess, säger Wallberg.

Man riktar sig alltså till individerna men på gruppnivå – helklassundervisning på gruppnivå men utan att glömma individen. Det är förstås en utmaning att navigera mellan grupp och individ, men nödvändigt att försöka. Viktigt att komma ihåg är att eleverna tar till sig innehållet på olika sätt, behöver öva på fler sätt och visa vad man kan på olika sätt. Att ta hänsyn till tempo, nivå, omfång, metod och intresse hos individerna kan användas även för att differentiera undervisningen.

Wallberg refererade till Cummins fyrfältare och bekräftade det vi tidigare hört – att det är i utvecklingszonen vi vill vara, i zon 2, med tydlig kontext och hög stöttning för eleverna, och medvetenheten om att eleverna är i olika zoner vid start.

Tips för ett bra kollegialt samarbete

För eleverna är det en motivationsfaktor att ha tydliga konkreta mål i undervisningen och inte enbart ha målet godkända betyg för ögonen. Wallberg betonar också vikten av ett kollegialt samarbete och lärande, ”en enskild lärare kan vara kompetent, men professionell blir man bara tillsammans med andra”.  Tips hon ger är bland annat att:

  • Diskutera lärare emellan om vad är nödvändigt, vad är viktigt eller bara bra för eleverna att kunna. Är man överens? Bestäm vad som är viktigast.
  • Kartlägga förkunskaperna. Vad kan eleverna?
  • Ha en bred palett av metoder och verktyg för att motverka ”one size fits all” (för det gör det inte)
  • Fråga eleven – HUR lärde du dig idag (metareflekterande), istället för VAD.
  • Erkänn olikheterna men fastna inte i dem.

Efter en matnyttig föreläsning med många förslag på strategier för lärande, avslutades förmiddagen med skolvisa samtal om vad dagen givit och vad man kan ta med sig av arbetssätt att pröva på skolorna.

Utvecklingsarbetet fortgår och nästa lärandeforum planeras till februari 2024.

 

Helena Wallbergs böcker : Lektionsdesign: en handbok och är utgiven 2019. Lektionsdesign i praktiken: före, under och efter lektionen utkom 2023. Författaren har även skrivit andra böcker för lärare.

 

En rektors reflektioner

Det är intressant att lyssna på hur andra skolor gör och vad lärarna delar med sig av när vi ses på Lärandeforum för studieväg 2. Det finns både likheter och skillnader mellan skolorna som jag ser det utifrån min roll. Några har kommit en bit, testar/prövar och utvärderar sina lektioner/justerar utifrån elevernas behov. Andra har inte riktigt kommit igång med att pröva aktioner och i gruppdiskussionerna. Kollegorna ställer relevanta frågor till varandra, utifrån aktionen som man delar med sig av. Man får flera tankeställare utifrån frågeställningarna: Hur brukar du undervisa? Vad har du testat? Hur blev det?

Idag gav en lärare från en skola ett väldigt bra exempel på något som hon inte hade testat tidigare – exit ticket. Reflektionen utifrån elevernas behov blev: hon behöver lära eleverna/låta dem öva på frågorna och exit ticket innan de gör en sådan utvärdering. Klok tanke med tanke på andraspråksinlärningen. Läraren testade också ILT i läsprocessen.

En annan reflektion är att det är ok att vara på olika nivåer i utvecklingsarbetet så länge man är aktiv och deltar. Det kollegiala stödet är extremt viktigt – både på skolorna men också i dessa forum när samtliga skolor möts. Planering, genomförande och utvärdering är nyckelord i dessa tankar.

Föreläsningen var både inspirerande och givande! Det som Helena Wallberg föreläste om idag är också en röd tråd i vårt systematiska kvalitetsarbete på Järva. Det är samtidigt komplext och vi behöver hitta en samsyn och sätta ord på det som vi gör. Vad är differentierad undervisning och hur kan vi göra det på ett bra sätt för elevernas skull? Förmedlingspedagogik är något som vi brukar diskutera utifrån auskultationerna/SKA arbetet och det tog Helena också upp idag. Hur förmedlar vi kunskaper till eleverna?

Jag fastnade även för ”smörjmedelhörnan”, ”ankaruppgifter” och ”RAFT” som Helena gick igenom. Jag som rektor fick också tankar utifrån min föräldraroll och att jag har barn i skolans värld. Det blev också lyckat med grupper som har samma kursnivåer.

Angela Rahimi, rektor vid Vuxenutbildning Järva

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se