Skolutveckling

Team skolutveckling erbjuder skolor utvecklingssatsningar, bland annat genom handledning, processtöd och workshops. Syftet är att skapa tillgängliga lärmiljöer och därigenom öka elevers måluppfyllelse.

Behöver din verksamhet stöd?

Rektor eller chef är välkommen att kontakta oss för samarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Tillsammans planerar vi innehåll och upplägg.

Vårt arbete är förebyggande och hälsofrämjande. Ta tidig kontakt med oss – forskning och beprövad erfarenhet visar att elevers resultat gynnas av tidiga insatser!​

E-post:
teamskolutveckling.vux@
edu.stockholm.se