Stockholms vision om hållbar utveckling

Stockholms stad tar ett stort ansvar och ska leda arbetet med att genomföra Agenda 2030. Genom att agera lokalt tar staden ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling.

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen och en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Agendan är global, men det är på den lokala nivån som stora delar av åtagandena och arbetet med målen omsätts i praktiken. Det är i det lokala som många prioriteringar behöver göras för att exempelvis utbildning för alla, ekosystem i balans, hållbara städer och samhällen samt minskad ojämlikhet ska bli verklighet.

Därför ska alla stadens förvaltningar och bolag verka för att de globala målen nås och när nya styrdokument tas fram ska de olika perspektiven i Agenda 2030 beaktas. Stadsledningskontoret samordnar arbetet och de målansvariga ska vara drivande i arbetet och samverka brett.

Genom att agera lokalt tar staden ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling.

Vad vi vill åstadkomma och varför

Stockholms stad arbetar därför aktivt för att leva upp till alla tre hållbarhetsdimensioner och ligger långt framme i arbetet med hållbar utveckling. Staden har därmed goda förutsättningar att nå agendans hållbarhetsmål, men det finns utmaningar. Stockholms stad ska tillhandahålla service och tjänster som håller hög kvalitet, för så väl dagens som morgondagens stockholmare. Trygghet, att säkra den biologiska mångfalden och jämlik tillgång till stadens verksamheter är också frågor som behöver hanteras i en stad när den förändras.

Stadens inriktningsmål omfattar ambitionerna i Agendan:

 • Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.
 • Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.
 • Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.

Staden behöver använda och utveckla arbetssätt som integrerar olika hållbarhetsdimensioner och som ökar takten för hållbar utveckling.

Genomförandet av Agenda 2030 ska präglas av lärande och utbyte av erfarenheter. Stadens arbete ska sträva efter och dra nytta av synergier mellan olika arbetsområden. Arbetet ska utmärkas av samverkan och arbetssätt som innebär att framgång inom ett mål bidrar till framgång i flera.

Målansvariga nämnder och styrelser

Agendans mål och delmål knyter an till stadens ansvar och verksamheter, till exempel arbetet med

 • trygghet
 • mänskliga rättigheter
 • stadsutveckling
 • äldreomsorg
 • förskola, skola och vuxenutbildning
 • avfall och återvinning
 • klimat och miljö.

Ett antal nämnder och bolagsstyrelser har utsetts som målansvariga:

 1. Ingen fattigdom: arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden
 2. Ingen hunger: utbildningsnämnden och äldrenämnden
 3. God hälsa och välbefinnande: idrottsnämnden och socialnämnden
 4. God utbildning för alla: arbetsmarknadsnämnden, förskolenämnden och utbildningsnämnden
 5. Jämställdhet: kommunstyrelsen
 6. Rent vatten och sanitet för alla: Stockholm Vatten och Avfall
 7. Hållbar energi för alla: kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: kommunstyrelsen och trafiknämnden
 10. Minskad ojämlikhet: kommunstyrelsen
 11. Hållbara städer och samhällen: exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
 12. Hållbar konsumtion och produktion: miljö- och hälsoskyddsnämnden
 13. Bekämpa klimatförändringarna: kommunstyrelsen
 14. Hav och marina resurser: miljö- och hälsoskyddsnämnden
 15. Ekosystem och biologisk mångfald: exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
 16. Fredliga och inkluderande samhällen: kommunstyrelsen och kulturnämnden
 17. Genomförande och globalt partnerskap: kommunstyrelsen.

Uppföljning och rapportering

Stadens arbete följs upp av kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret har tillsammans med målansvariga nämnder identifierat mått som är särskilt relevanta. De används för att följa hur utvecklingsarbetet fortskrider och hur målen nås.

Stadens hållbarhetsrapport skapar en lägesbild för hållbarhetsarbetet i staden. Rapporten är ett verktyg för att förverkliga målen i visionen och de 17 globala målen i Agenda 2030. I hållbarhetsrapporten ges en samlad bild av stadens hållbarhetsutmaningar där stadens tre inriktningsmål och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten. Rapporten speglar såväl utvecklingen i staden och dess verksamheter som utvecklingen i samhället.

Hållbarhetsrapport 2021 (pdf)

Under 2024 ska hållbarhetsrapporten revideras och uppdateras. Det arbetet leds av stadsledningskontoret.

För att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte samarbetar staden även internationellt. Under 2021 genomfördet ett särskilt samarbete med New York och Helsingfors om ett rapporteringssystem för Agenda 2030, i en så kallade Voluntary Local Review Declaration. Det innebär en rapportering till FN om hur utvecklingsarbetet fortskrider. Hållbarhetsrapport 2021 har var underlaget för rapporten till FN. Den internationellt anpassade rapporten används i stadens samarbete med andra städer världen över för att stärka arbetet för smarta och hållbara städer.

Voluntary Local Review, City of Stockholm 2021 (pdf)

Presentationsmaterial (pptx, endast tillgängligt för stadsanställda)

Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030

Stockholms stad har ett råd för Agenda 2030. Rådet ska stödja och ge råd i staden arbete med att nå hållbarhetsmålen.

Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030, Stockholms stads webbplats

Presentation om stadens arbete

Om du ska presentera stadens arbete med Agenda 2030 finns en baspresentation som beskriver agendan och stadens arbete på ett övergripande sätt.

Presentationen är senast uppdaterad i november 2023, och ligger på Stockholms stads intranät och är bara tillgänglig för stadsanställda.

Agenda 2023 (pptx, endast tillgängligt för stadsanställda)

Artikelserie om Stockholms stads arbete

I vår artikelserie får du lära dig mer om det arbete som görs inom staden kopplat till Agenda 2030. Målansvariga för de 17 målen berättar om arbetet i sin verksamhet.

Artikelserie om Stockholm stads arbete, Stockholm stads intranät

(Källa: Stockholms stad intranät)