Hållbar utveckling och Agenda 2030

Begreppet ”hållbar utveckling” (på engelska ”sustainable development”) introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown år 1981.

Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde kommissionen, gav begreppet följande definition som fortfarande är den vanligaste definitionen på hållbar utveckling:

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Globala målen innefattar alla tre dimensioner. Globala målen gäller oss alla 7 miljarder människor som lever på jorden. De förenar oss i en gemensam handlingsplan för en bättre och mer rättvis värld – men vi behöver snabba och hållbara lösningar för att nå målen till år 2030! (Källa: Globalamalen.se)

Agenda 2030

Illustration: Lotta W Tomasson, VA (CC BY-NC-SA 4.0)

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen och en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Agendan är global, men det är på den lokala nivån som stora delar av åtagandena och arbetet med målen omsätts i praktiken. Det är i det lokala som många prioriteringar behöver göras för att exempelvis utbildning för alla, ekosystem i balans, hållbara städer och samhällen samt minskad ojämlikhet ska bli verklighet. (Källa: Stockholms stad intranät)

Om Agenda 2030

För hållbar utveckling, Globala målens webbplats

Om Agenda 2030 på lättläst svenska

Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling, Globala målens webbplats

Filmer om de globala målen

Video – Globala målen, Globala målens webbplats

Tips för utbildare om hållbar utveckling

Framför allt yrkesvux och sfi men även YH.
Undervisa om global utveckling – övningar för högstadiet och gymnasiet, Globala målens webbplats