Nyheter

18

nov

Språksatsning i förskolan

Järva

Satsningen på språkutvecklande insatser riktar sig till barnskötare och förskollärare i Spånga-Tensta och  Rinkeby-Kista förskoleverksamhet.

I satsningen deltar pedagoger som behöver stärka sin svenska för att bättre kunna använda språket i sitt arbete för och med barnen. Satsningen arbetar med beprövade och evidensbaserade metoder och arbetssätt för att främja deltagarns språkutveckling. Innehållet utgår och anpassas till arbetsplatsens och medarbetarnas behov. Syftet med satsningen är att stärka pedagogernas eget yrkesspråk så att de i sin tur kan bidra till att stärka barnens språkutveckling på svenska.

Under 2022 startar en ny omgång i Rinkeby-Kista där man kompletterar språksatsningen med egna språkmentorer och ett extra pedagogiskt stöd på förskolorna.

Söderort

Den språkutvecklande kursen för barnskötare och förskolelärare syftar till att stärka yrkesspråket relaterat till vardagen med barnen på förskolorna. Kursinnehållet är tematiskt upplagt utifrån relevanta fokusområden som tagits fram i samråd med förskolecheferna. I Skärholmen jobbar man med basmiljöer (läsmiljö, ateljé, fantasi, bygg och konstruktion samt dans, musik och sång). Dessa basmiljöer har lärarna plockat upp i sin planering av kursinnehållet och tillsammans med deltagarna har de byggt upp en gemensam kunskap inom varje tema där nya ord och begrepp tydliggörs och bearbetas.

Utbildningstillfällena fokuseras till att vara så verksamhetsnära som möjligt. Pedagogerna får tillfälle att öva på att skriva lärloggar till vårdnadshavare, arbeta utifrån Läslyftet med att fördjupa forskningsrelaterade kunskaper genom att pröva nya arbetssätt i praktiken samt planera, genomföra och återberätta en vald aktivitet med barnen. Denna termin har fokus legat på berättande och pedagogerna har bl.a. arbetat med sagor.

Utbildningen föregicks av en kartläggning där varje deltagare intervjuats och lämnat en skriftlig text. Utifrån insamlat material delades deltagarna upp i två olika nivåer. Två grupper med större språkutvecklingsbehov och två grupper med mindre behov.

Denna termin genomgår 40 deltagare utbildningen. Förmodligen kommer utbildningen att fortsätta även nästa termin. Framöver är det tänkt att fokus ska ligga ännu mer på det muntliga och man trycker på att ett språkutvecklande arbetssätt måste genomsyra förskolornas dagliga arbete hela tiden. Indikationerna vi fått är att två timmar i veckan är för lite för att kunna mäta en tillfredsställande språkutveckling. Pedagogernas språkutveckling måste synas i deras arbete med barnen, då det är för barnens skull denna satsning är igång.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se