Nyheter

14

dec

Rapport från Lärandeforum kombo 2 december

Texten är för svår – vad gör vi åt det?

Temat för årets sista lärandeforum kombo var ”Hur bearbetar man en gymnasial läromedelstext för andraspråksinlärare?” Föreläsare var Fredrik Harstad, som arbetat både med sfi och komboutbildningar.[1]

Bearbeta för att underlätta läsning

För att underlätta för eleverna att läsa komplexa läromedelstexter kan lärarna behöva bearbeta dem. Att göra det tillsammans i lärarparet som undervisar kan bli en bra utgångspunkt för samarbetet mellan språk- och yrkesläraren, menar Fredrik. Just samarbetet i lärarparen är ju en absolut förutsättning för att lyckas med undervisningen i kombinationsutbildningarna.

När man bearbetar läromedel eller andra texter är det viktigt att lyfta fram viktiga ord. Det kan man göra antingen genom att skriva en förklarande text där de viktiga orden ingår eller genom att skriva en berättande text som inkluderar läsaren.

Läraren kan underlätta för läsaren genom att:

  • ge texten en röst (en person som berättar eller konkret situation/case)
  • sätta in texten i en kontext
  • ge eleven utrymme för eget tänkande
  • anknyta till elevens erfarenheter och referensramar

Förenkla utan att tappa sammanhanget är en utmaning

Det är en balansgång mellan att bearbeta text så att den blir lättare att förstå och att behålla innehållet. En text blir ofta svårare att läsa och förstå när man sammanfattar och komprimerar innehållet. Det är svårt att förklara begrepp utan ett sammanhang och att ta bort kontexten runt begreppen är sällan lyckat för förståelsen.

Fredrik Harstad

Vad kan försvåra läsningen?

I en läromedelstext på gymnasial nivå finns det flera faktorer som ställer till det för eleverna. En sådan är alla de fackord som används texten. Det finns även en stor mängd skriftspråkliga ord, det vill säga ord och begrepp som används bara i skriven text och som kan behöva ett sammanhang för att bli begripliga.

Fredrik gav flera exempel på vad det är i en text som gör den svår för läsaren att förstå. Sådana saker kan vara att

  • Det finns komplexa sats- och meningskonstruktioner
  • Texten saknar struktur, röd tråd och sammanhang
  • Texten inte aktiverar läsaren
  • Ord och begrepp inte förklaras
  • Innehållet i texten är abstrakt och långt ifrån elevens erfarenheter

Årets sista lärandeforum blev en uppskattad förmiddag med många intressanta exempel, workshoppande och reflekterande.

Detta är några kommentarer från lärarna om vad de tog med sig från dagen:

Hur man kan arbeta med ord som inte är fackord. Viktigt för mig som yrkeslärare.

Bästa lärandeforum någonsin! Tar med mig massor av idéer om hur vi kan arbeta med läromedel och hitta ingångsvinklar.

Nya perspektiv på läromedel!

Vill ni veta mer? Filmen från föreläsningen kommer läggas ut här på webben i januari Håll utkik!

 

Nästa lärandeforum är den 10 mars 2023.

Välkomna med tips och förfrågningar till  teamskolutveckling.vux@edu.stockholm.se

 

[1] Fredrik Harstad är lärare i sfi, svenska och svenska som andraspråk. Han har skrivit många läroböcker inom sfi, svenska och samhällskunskap. Inför Gy2011 arbetade Fredrik med ämnesplanen för svenska som andraspråk. Just nu arbetar han som pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning i Göteborg.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se