Nyheter

8

apr

Rollspel som verktyg

Vasaskeppet

Sedan vi började arbeta tillsammans med vår första komboklass i februari 2021 har vi arbetat integrerat. Vi har testat många olika arbetssätt för att komma fram till vad som passar eleverna och oss själva bäst. Delmomentet som vi ska presentera nedan hade vi haft som idé en tid och valde nu äntligen att testa.

Baklängesplanering med lärandemål

Vi delar in varje yrkeskurs i några delmoment som löper cirka två till tre veckor vardera. Vi formulerar först vad eleverna behöver kunna vid avslutat moment (lärandemål). Därefter utformar vi examinationen som varierar beroende på innehåll i momentet och vilka examinationsformer vi använt tidigare under terminen. Sist planerar vi de olika aktiviteterna i momentet som ska leda eleverna fram till lärandemålen.

Beskrivning av delmomentet

Delmomentet vi vill berätta om var det tredje och avslutande momentet i kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, en del av Vård- och omsorgsprogrammet. I kursen arbetade vi huvudsakligen utifrån en text om en pojke med autism (Tobias), hans förutsättningar och behov samt vanliga metoder och hjälpmedel som används med och av målgruppen. Vi valde medvetet att fokusera på en individ för att eleverna skulle ha möjlighet att utveckla sina kunskaper, tid att reflektera och att sätta sig in i en specifik diagnos och en specifik persons förutsättningar.

Kvinnlig lärare agerar i rollspelDelmomentet utgick från en fallbeskrivning som vi lärare hade skrivit. I fallbeskrivningen besöker Tobias Vasamuseet tillsammans med sin skolklass och sin assistent där han träffar en oförstående museiguide som i ord och handling har ett dåligt bemötande gentemot pojken, hans assistent och hans lärare.

Momentet började med en gemensam läsning av fallbeskrivningen. Klassen delades sedan in i grupper om tre där åtminstone en person per grupp hade tidigare erfarenhet av arbete med funktionsvariationer och särskilt autism. Varje grupp illustrerade innehållet i form av ett rollspel. Susanne agerade den besvärliga museiguiden och alla rollspel filmades.

Syftet med att genomföra rollspelet tidigt i momentet var att vi kunde referera till det och att eleverna kunde hänga upp kunskaperna på något praktiskt och konkret som de själva upplevt tillsammans. Med stöd av frågor och tankekartor samt genom att titta på filmerna, fick eleverna individuellt och i grupp analysera rollspelets handling . På så sätt fick eleverna träna på att beskriva händelseförloppet i korrekt tempus för dokumentation och rapportering, analysera händelsens konsekvenser samt reflektera kring sitt eget och andras agerande i situationen. Särskilt fokus lades vid metoden lågaffektivt bemötande som är ett viktigt redskap för en undersköterska.

Examinationen bestod av ett samtal på fyrtio minuter där varje grupp fick diskutera och reflektera kring sitt rollspel med hjälp av en tankekarta. Samtalet inleddes med att vi tittade på filmen och därefter fick gruppen börja diskutera. Vi lärare frågade bara frågor ifall vi ville att någon skulle vara mer utförlig eller komma till tals bättre.

Vår reflektion

Denna typ av uppgift kräver ett gott klimat i gruppen och en vana vid att jobba med rollspel samt tid för reflektion. Vi upplevde att delmomentet blev ett lyckat sätt för klassen att gå från det praktiska/konkreta till det teoretiska/abstrakta. Det gav också eleverna en möjlighet att verkligen kunna betrakta sig själva i yrkesrollen, om än i en fiktiv situation.

Susanne, yrkeslärare
Anna, språklärare
Åsö vuxengymnasium

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se