Kvinna jobbar med ipad och notisar

Vårt uppdrag

Regeringen vill höja den digitala kompetensen för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i utbildningen. Vuxenutbildningen i Stockholm bedriver ett målmedvetet arbete med att digitalisering av den egna verksamheten.

Nationell strategi

År 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Målet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

För att realisera den nationella strategin har Sveriges kommuner och regioner (SKR), i nära samverkan med Skolverket och övriga skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan – en handlingsplan med förslag på 18 initiativ och aktiviteter av nationell karaktär.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet, SKR:s webbplats

Digitalisering inom Vuxenutbildning Stockholm

Vux 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till lärare och rektorer inom vuxenutbildning i egen regi. Erfarenheterna från projektet och målsättningarna i Skolverkets strategi har lett fram till en lokal handlingsplan som har bearbetats av skolledare inom vuxenutbildningen i egen regi.

Handlingsplan som stöd för skolledare och pedagoger

Handlingsplanens syfte är att utveckla och vägleda det pedagogiska arbetet med stöd av it i vuxenutbildningen och den ska vara ett stöd för skolledare och pedagoger. Den anger de förutsättningar och insatser som krävs för att personal, elever och studerande ska utveckla sin digitala kompetens, vilket är nödvändigt för det framtida lärandet. It-användningen i skolorna ska också stimulera elever och underlätta lärandet.

Handlingsplanen pekar ut en riktning för vuxenutbildningen i arbetet med digitalisering inom fyra delar:

  • Vision och mål – beskriver en gemensam bild av framtiden.
  • Digital kompetens – beskriver vilken kompetens som lärare, skolledare och personal behöver för att nå målen.
  • Organisation och ansvar – beskriver hur arbetet med digitaliseringen behöver organiseras för att uppnå målen.
  • Infrastruktur och digitala verktyg – beskriver vilken utrustning som behövs och vilket stöd som behövs för att utrustningen ska fungera optimalt.

Handlingsplan för digitalisering inom vuxenutbildningen i egen regi 2021-2024 (pdf, 444 kB, nytt fönster)

Utmaningar i arbetet

Det finns praktiska problem med att genomföra digitala aktiviteter, eftersom en del elever saknar tillgång till nödvändiga tekniska verktyg och programvaror. En annan utmaning är att elever inom vuxenutbildningen har olika skolbakgrund och arbetslivserfarenheter. Det gör att den digitala kompetensen varierar stort och att det extra viktigt att kunna erbjuda en utbildning som är flexibel och individanpassad.

Lärare behöver kunskap för att möta dessa olikheter med stöd av digitala verktyg. Digitala verktyg förenklar och frigör också tid från administration till undervisning och stöd. Det ger förutsättningar för en jämställd och tillgänglig undervisning.