Studieteamet skräddarsyr insatser

Studieteamet erbjuder professionsstöd och kompetensutveckling i olika former, i syfte att skapa tillgängliga lärmiljöer inom vuxenutbildningen.

Tillsammans med Studieteamets samordnare görs en första behovsinventering. Utifrån verksamhetens behov skräddarsyr Studieteamet och beställaren form, innehåll och upplägg och samarbetar utifrån en överenskommelse. Insatserna är kostnadsfria. Träffarna kan ta fysisk eller digital form för ett fåtal deltagare eller en större publik.

  • Processtöd kan ges till skolledning eller en personalgrupp. Studieteamet planerar och erbjuder stöd utifrån uppdragsgivarens behov. Processtöd kan exempelvis erbjudas vid implementering av nya arbetssätt, vid utvecklingsarbete inom verksamheten eller införande av kollegialt lärande.
  • Handledning kan erbjudas till hela personalgrupper, arbetslag, skolledning eller till en enskild lärare eller rektor. Inför grupphandledning skapas grupper om 5-8 personer. Studieteamets tidigare handledande insatser har varit riktade till olika målgrupper med teman som exempelvis elevhälsa, kollegialt lärande och utmaningar i lärarrollen.
  • Observationer kan ge en nulägesanalys inför processtöd, handledning eller andra kunskapshöjande insatser.
  • Föreläsningar och workshops. Föreläsningar kan ges i olika former; antingen som en kunskapshöjande presentation, alternativt en interaktion med en aktiv och medskapande publik. Innehållet kan anpassas för ett arbetslag eller hela skolans personal. Teman som förekommit tidigare har handlat om Psykisk hälsa, Minne och lärande, Digitala verktyg samt Vägledning och lärande. I workshops har vi möjligheter att erbjuda en kombination av delaktighet och prova-på. I våra workshops arbetar vi med tillgängliga lärmiljöer. Ett exempel är fysisk lärmiljö med fokus digitala lärverktyg.
  • Nätverksträffar för skolornas specialpedagoger respektive studie- och yrkesvägledare erbjuds flera gånger om året, i syfte att utveckla och stärka den egna professionen. Nätverken ska även utgöra ett steg mot ökad likvärdighet i arbetet på skolorna.

Tipsa gärna din rektor eller enhetschef om att ta kontakt med Studieteamet för ett samarbete, studieteamet@edu.stockholm.se