Miniräknare sedd genom förstoringsglas.

Anpassade undervisningsformer

Det finns olika typer av undervisning för elever som behöver särskilt stöd.

Varje skola ansvarar för att ge eleven det stöd som den behöver för att klara av dina studier. Observera att eleven inte behöver en diagnos för att ha rätt till anpassningar och stöd.

Hörselnedsättning – sfi

Den som är döv är eller har hörselnedsättning kan få en anpassad undervisningsform av sfi. Bedömning av behov görs av hörselpedagog på Vuxenutbildningscentrum. Sfi för döva eller  personer som har hörselnedsättning finns i på Vux Huddinge.

Vux Huddinges webbplats

Guje Schmidt, hörselpedagog
E-post: guje.schmidt@edu.stockholm.se

Synnedsättning – sfi

Den som har grav synnedsättning eller är har blindhet kan få anpassad sfi-undervisning i en så kallad syngrupp. För det krävs att eleven först har haft kontakt med Stockholms syncentral. Undervisningen i syngrupp finns i på Rosenlundsgatan 54, Södermalm. Inskrivning görs via Vuxenutbildningscentrums kuratorer.

Sfi-kurator
E-post: sfikurator@edu.stockholm.se

Förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter

Sfi och grundläggande/gymnasial

Har eleven en förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter kan hen läsa Anpassad sfi. Det innebär bland annat undervisning i små grupper med maximalt sex elever. Anpassad sfi finns på Rosenlundsgatan 54, Södermalm.

Per Lundgren Järvinen, studie- och yrkesvägledare
E-post: per.lundgren.jarvinen@edu.stockholm.se

Sfi-kurator
E-post: sfikurator@edu.stockholm.se

PTSD eller migrationsrelaterad stress – sfi

För personer med PTSD eller migrationsrelaterad stress finns Alternativ sfi. Alternativ sfi erbjuds på Rosenlundsgatan 52, Södermalm. Undervisning sker i små grupper. På Alternativ sfi har eleven möjlighet att läsa alla studievägar och kurser, studieväg 1–3 och kurs A–D. Inskrivning görs via Vuxenutbildningscentrums kuratorer.

E-post: sfikurator@edu.stockholm.se

Nedsatt rörelseförmåga – sfi och grundläggande/gymnasial

Alla sfi-skolor erbjuder undervisning och tillgänglig lärmiljö till elever med nedsatt rörelseförmåga. Varje skola ansvarar för den fysiska tillgängligheten. Det kan vara att se till att det finns hissar och ramper, samt att det finns dörröppnare som är lätta att komma åt.

Komvux Rosenlund

På Komvux Rosenlund finns stora delar av Stockholm stads anpassade undervisningsformer inom vuxenutbildning. Skolan erbjuder anpassad undervisning av sfi och Komvux som särskild utbildning.

Komvux Rosenlund

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.